พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

ประเทศ

1

นายภูเนตุ  จันทร์จิต

อ.ม.จริยศาสตร์ศึกษา

ม.มหิดล

2541

ไทย

2

นายแสน  ไชยบุญ

M.A.Philosophy and Religion

อัสสัมชัญ

2547

ไทย

3

น.ส.กรแก้ว  ชะโลธร

M.A. Communicative English

ม.รามคำแหง

2542

ไทย

4

น.ส.เกศสุดา  เดชะคำภู

ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

2543

ไทย

5

น.ส.สินี  วณิชชานนท์

อ.ม.ภาษาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541

ไทย

6

น.ส.จุ๋มจิ๋ม   โง้วอนันต์ชัย

MApp.Ling (TESOL)

Macquarie University

2545

ออสเตรเลีย

7

น.ส.รำไพ  บุญเต็ม

M.A.Linguistics

NAGPUR University

2540

India

8

นางจันทรวรรณ  สำราญสำรวจกิจ

M.A.Communication

University of Hardford

2536

USA

9

นายวิชัย  สิงห์ซอม

M.A.Linguistics

Nagpur University

2544

India

10

น.ส.รติพร  ราชปรีขา

Public Administration

University of New Haven

2540

USA

11

นายวิศิษย์   ปิ่นทองวิชัยกุล

 

 

 

 

12

น.ส.นิรมล  ชอุ่ม

ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2544

ไทย

13

น.ส.กัญจนพร  บุญมั่น

ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ม.รามคำแหง

2549

ไทย

14

น.ส.วาทินี  นิลงาม

อ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

ไทย

15

นายธีระชัย  สุขสวัสดิ์

ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา)

 

 

 

16

นายธรรมรัตน์  โถวสกุล

ศศ.ม.นาฏยศิลป์ไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543

ไทย

17

น.ส.วาสนา  ดอนจันทร์ทอง

ศศ.ม. ภาษาไทย

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2546

ไทย

18

น.ส.สุกานดา  จารุเวฬ

กศ.ม.ภูมิศาสตร์

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2546

ไทย

19

นายสมคเน  แผลงฤทธิ์

ศศ.ม.ประวัติศาสตร์ (ไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2547

ไทย

20

น.ส.ธมาภรณ์  พูมพิจ

ศศ.ม.ประวัติศาสตร์ (เอเชีย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2546

ไทย

21

นายสุพัฒน์  กอบตระกูล

ปริญญาโท

ม.ฝึกหัดครูเทียนสิน

2549

จีน

22

นางพัชมณ  ใจสะอาด

น.ม.กฎหมายธุรกิจ

ม.รามคำแหง

2549

ไทย

23

นายอรรถวุฒิ  มุขมา

ศศ.ม.วรรณคดีไทย

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2545

ไทย

24

น.ส.ณัฐนันท์  ลีลาชีวสิทธิ์

อ.ม.ภาษาไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549

ไทย

25

นายพิสิษฐ์  เอมดวง

ศป.ม.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2550

ไทย

  

พนักงานราชการ 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

ประเทศ

1

นางกรรณิการ์  รักษา

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2542

ไทย

2

นายเอกพงษ์  สารน้อย

น.ม.กฎหมายมหาชน

ม.รามคำแหง

2547

ไทย

3

น.ส.จารุณี  เนตรบุตร

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)

 

 

 


อาจารย์ประจำตามสัญญา 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

ประเทศ

1

นายธงชัย  เหลืองทอง

ค.บ.ดนตรีศีกษา

มรภ.จันทรเกษม

2540

ไทย

2

นายทรงกฤษณ์  คมสัน

ค.บ.ดนตรีศีกษา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2542

ไทย

3

น.ส.จุฑามาส  หิรัญกูล

ค.บ.ดนตรีศีกษา

มรภ.จันทรเกษม

2536

ไทย

4

น.ส.อังคณา  แสงอนันต์

ค.บ.ดนตรีศึกษา (ไทย)

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

2546

ไทย

5

นายขรรค์ชัย  หอมจันทร์

ศศ.บ.นาฏศิลป์โขน

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2539

ไทย

6

นางจันทนี   บุญพจนสุนทร

น.ม.นิติศาสตร์

ม.รามคำแหง

2459

ไทย

7

นางลักษณา  ยาน้ำทอง

Maîtrise de Français Langye Etrangère

Université de Grenoble

 

France

8

Ms.Jennelyn S.Verzo

M.A.Administration and Supervision

Mannel S.Enverga University

2545

 Phillipines

9

อ.หลู   เสี่ยวซู่

 

 

 

 

10

อ.หวัง  จุ้นเชา

 

 

 

 

11*

MS.MICHELLE   A.GACIA

 

 

 

 

12

MR.STEPHEN   NEISON

 

 

 

 

13

นายประเสริฐ     จินดาบริสุทธิ์

ศศ.ม  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ม.รามคำแหง

2542

ไทย

14

น.ส.กรองกาญจน์    บุญญพาพงศ์

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2550

ไทย

15

นางสาววันทนา    จุลวัจนะธนา

ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์

(การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร

2547

ไทย

16

น.ส.เกวรินทร์  พันทวี

ศป.ม. ศิลปะสมัยใหม่

 

 

 

17*

นายฐปนนท์    อ่อนศรี

ศป.ม. การออกแบบนิเทศศิลป์

ม.ศิลปากร

2551

ไทย

18

นายประจักษ์  แป๊ะสกุล

ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ (เอเชีย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2546

ไทย

19

นายสุพรรณ  ม่วงแก้ว

วท.ม.เทคโนโลยีการบริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒน

บรืหารศาสตร์

2549

ไทย

20

นายวรวรรธน์  ศรียาภัย

ศศ.ม. จารึกภาษาไทย

ม.ศิลปากร

2544

ไทย

21

นางสาวธนิดา   พิมทะโนทัย

ศป.ม.  ภาษาไทย

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2547

ไทย

22*

นางสาวภัทรวดี     ตรัยที่พึ่ง

ศป.บ. ภาษาจีน/วิชาโทภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

2552

ไทย