ปีงบประมาณ 2551 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีข้าราชการทั้งสิ้น 50 คน ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

ประเทศ

1

รศ.ประไพ  เชิงฉลาด

ค.ม.การสอนภาษาไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2519

ไทย

2

น.ส.พิณทิพย์  พฤทธิพงษ์

กศ.ม. ภาษาและวรรณคดีไทย

มศว.

2524

ไทย

3

น.ส.วันทนี  ศรีลิโก

ศศ.ม.พัฒนาสังคม

ม.เกษตรศาสตร์

2525

ไทย

4

รศ.สุมาลี  ไชยศุภรากุล

M.S.Rural Sociology

ไทย

5

ผศ.ดร.วิมลฤดี  พงษ์หิรัญญ์

พบ.ค.ประฃากรและการพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ไทย

6

ผศ.กาญจนา  คูวัฒนะศิริ

อ.ม.ภาษาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2524

ไทย

7

ผศ.นงเยาว์  อคุสุวรรณ

ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

ม.เกษตรศาสตร์

2524

ไทย

8

ผศ.ประฤดา  จิตพิทักษ์

อ.ม.ภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521

ไทย

9

รศ.บุญส่ง  บุญมาก

Maîtrise de Lettres Modernes

Université de Poitiers

France

10

รศ.ดร.ชนิดา  ม่วงแก้ว

D.Ed.TESOL

The University of Melboune

2548

Australia

11

นางแพรรัตน  สบเสถียร

ศษ.ม.บริหารการศึกษา

ไทย

12

ผศ.ศิริพร  อินทเวคิน

ศศ.ม.การสอนภาษาฝรั่งเศส

ม.เกษตรศาสตร์

ไทย

13

นางปิยจิตร  สังข์พานิช

D.E.A.Linguistique

Université de Franche Comté INALCO (Paris)

France

14

นายศักดิ์  ทองช่วง

อ.ม.วรรณคดีฝรั่งเศส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

15

ผศ.ดร.พวงเพชร  โทณะวณิก

Ph.D.English Studies

University of the Phillipines

Phillipines

16

น.ส.สุจินดา  ประเสริฐ

รสม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการอื่นๆ)

17

ผศ.ธัญรัด จันทร์ปลั่ง

กศ.ม.การอุดมศึกษา

มศว.วิทยาเขตสงขลา

2526

ไทย

18

ผศ.วาสนา  ลิ่มเจริญกิจ

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

ม.เกษตรศาสตร์

2539

ไทย

19

นางกุลชไม  สืบฟัก

ศศ.ม.การบริหารการศึกษา

ม.เกษตรศาสตร์

2542

ไทย

20

น.ส.ศุภวรรณ  เบกา เปเรซ

ศศ.บ.นาฏศิลป์สากล

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2531

ไทย

21

ผศ.ประชิด  ทิณบุตร

ค.ม. (ศิลปศึกษา)

22

นายไชยพันธุ์  ธนากรวัจน์

ศษ.บ. (ศิลปกรรมภาพพิมพ์)

23

ผศ.อดุลย์  วงศ์แก้ว

ค.บ.ดนตรีศีกษา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ไทย

24

รศ.จันทร์พร  นวลแพ่ง

ศศ.ม.วัฒนธรรมการดนตรี

ม.มหิดล

2538

ไทย

25

นายราเชนทร์  เหมือนชอบ

ค.บ.ดนตรีศีกษา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ไทย

26

ผศ.วิชา  เชาว์ศิลป์

ศศ.ม.(ดนตรี)

ม.มหิดล

2540

ไทย

27

นายประเสริฐ  ฉิมท้วม

ศป.ม.การประพันธ์เพลง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

ไทย

28

นายนพพร  สุนทโรทก

ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สถาบันราชภัฏพระนคร

2547

ไทย

29

น.ส.วารดา  พุ่มผกา

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) (พิพิธภัณฑ์ศึกษา)

30

ผศ.อรทรรศน์  กุศลกุล

ศศ.ม.การสอนสังคม

ม.เกษตรศาสตร์

2523

ไทย

31

ผศ.ดวงเนตร  เบี้ยวไข่มุข

อ.ม.บรรณารักษ์ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2519

ไทย

32

ผศ.สุชีลา  เตชาภิวัฒน์พันธุ์

อ.ม.บรรณารักษศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2524

ไทย

33

ผศ.วิลาวัลย์  ปานทอง

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2526

ไทย

34

ผศ.นิตยา  ศรีสอน

อ.ม.บรรณารักษศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531

ไทย

35

ผศ.คนึงนิจ  ศีลรักษ์

อ.ม. บรรณารักษศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535

ไทย

36

ผศ.รุ่งทิพย์  พุ่มดนตรี

อ.ม.ปรัชญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

37

น.ส.บุญวดี  มนตรีกุล ณ อยุธยา

อ.ม.จริยศาสตร์ศึกษา

ม.มหิดล

2540

ไทย

38

รศ.นันทกา  ทาวุฒิ

M.A.English Language Teaching

อ.ม.วรรณคดีเปรียบเทียบ

Ealing College of Higher Education

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2532

2521

UK

ไทย

39

ผศ.บุปผาชาติ  อุปถัมภ์นรากร

กศ.ม.การอุดมศึกษา

มศว.ประสานมิตร

2546

ไทย

40

น.ส.เกษร  เกษมชื่นยศ

รป.ม.การบริหารการเงินการคลัง

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

2542

ไทย

41

ผศ.กรรัตน์  พ่วงพงษ์

ค.ม. (ศิลปศึกษา)

42

น.ส.จาระไน  สิทธิบูรณะ

ศศ.ม. การสอนภาษาไทย

ม.เกษตรศาสตร์

2530

ไทย

43

นายเจนพล  ทองยืน

น.ม.,

น.บ.ท.กฎหมายแรงงาน

ม.รามคำแหง

สำนักอบรมกฎหมายแห่ง

เนติยสภา สภาทนายความ

2546

2541

ไทย

ไทย

44

นายศาศวัต  เพ่งแพ

ร.ม.การปกครอง

ร.ม.บริหารรัฐกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์

2543

2546

ไทย

ไทย

45

นางลดาวัลย์  ทรัพย์อยู่

ศศ.ม.วิเคราะห์และวางแผนสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2543

ไทย

46

น.ส.ลัคนา  ศักดิ์ดีวงศ์

รป.ม.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542

ไทย

47

นางวัฒนา  เล็กพูลเกิด

น.ม.

พบ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

นโยบายสาธารณะและการ

บริหารโครงการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2547

2545

ไทย

ไทย

48

น.ส.ดารัด  มุกดาอุดม

กศ.ม.บรรณารักศาสตร์

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2531

ไทย

49

น.ส.สุภาวดี  ศรีชัยสุวรรณ

รป.ม.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540

ไทย

50

นางพิมจันทร์  แสงจันทร์

ร.ม.การปกครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2527

ไทย