เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สมัครผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก 2 คน ได้แก่ นายปัญญาฤิทธิ์ ฉันท์วิริยะกุล นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนางสาวปรางค์ทิพย์ ฟุ้งแสงรุ่งเรือง นักศึกษาสาขาวิชา คบ.ภาษาจีน ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดได้แก่ นายปัญญาฤิทธิ์ ฉันท์วิริยะกุล โดยทางคณะจะทำเสนอชื่อเพื่อขอการอนุมัติต่อไป

ภาพการเลือกตั้ง คลิ๊ก!!