งานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน เพื่อผลิตต้นกล้ารุ่นใหม่ๆเข้าสู่เวทีนักวิจัย สำหรับอาจารย์ทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องของงานวิจัย โดย คุณศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนงานวิจัยจากทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมการอบรม คลิ๊ก!!