งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุม การถ่ายทอดนโยบายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 โดย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมการประชุม!!