นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดค่าย "คลินิกกฎหมายเคลื่อนที่พัฒนาท้องถิ่น" ในชุมชนวัดโพธิ์งาม จ.ชัยนาท 
ดูรายละเอียดคลิก