มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา "มโฮป ขแมร์ ครั้งที่ 3 : มโฮป ร็วม ระบำ ขแมร์" โดยมี Miss lay Chanrasmey อุปทูตกัมพูชา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้ง รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานจะได้พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง มโฮป ร็วม ระบำ ขแมร์ การจัดแสดงอาหารขแมร์ Khmer Dinner ในรูปแบบอาหารค่ำที่มีการตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหารตามความนิยมตะวันตก

ชมภาพกิจกรรม มโฮป ขแมร์ ครั้งที่ 3 คลิ๊ก!!

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันมนุษย์วิชาการ 60 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560  ภายในงานประกอบไปด้วย
 •  นิทรรศการ "ตามรอยศาสตร์พระราชา"
 •  นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ "9LUANG : แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ ๙"
 •  เทศกาลของขวัญจันทรเกษม Gift on the Moon ตอน "เพียรเพื่อพ่อ"
 •  การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษมเรื่อง "รามเกียรติ์ ตอน นางลอย"
 •  สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ภาพวาดพระมหาชนกศิลปะแห่งแผ่นดิน"
 •  บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์แห่งพระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
 •  เสวนาวิชาการ เรื่อง "RHYTHM & VOICE" , "เป็นแจ๊สจากเพลงของพ่อ"
 •  เสวนาวิชาการ เรื่อง "หายแผ่นดินฟ้าไหม้ อย่าหาย : วรรคดียอพระเกียรติ" , และ "ศาสตร์แห่งพระราชา เกษตรพอดี เกษตรอินทรีย์"
การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประเภทรับตรงครั้งที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา
ภาพกการสอบสัมภาษณ์!!

 วันมนุษย์วิชาการ 60
 ประจำปีการศึกษา 2559
 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 และวันที่ 26 เมษายน 2560
 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ภายในงานจะได้พบกับ
   •  - นิทรรศการ "ตามรอยศาสตร์พระราชา"
 •  - นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ "9LUANG : แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ ๙"
 •  - เทศกาลของขวัญจันทรเกษม Gift on the Moon ตอน "เพียรเพื่อพ่อ"
 •  - การแสดงโขนหญิงจันทรเกษมเรื่อง "รามเกียรติ์ ตอน นางลอย"
 •  - สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ภาพวาดพระมหาชนกศิลปะแห่งแผ่นดิน"
 •  - บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์แห่งพระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
 •  - เสวนาวิชาการ เรื่อง "RHYTHM & VOICE" , "เป็นแจ๊สจากเพลงของพ่อ"
 •  - "หายแผ่นดินฟ้าไหม้ อย่าหาย : วรรคดียอพระเกียรติ" , และ "ศาสตร์แห่งพระราชา เกษตรพอดี เกษตรอินทรีย์"

**ดูรายละเอียดกำหนดการ

**ดาวน์โหลดเอกสาร เสวนาวิชาการ วันที่ 5 เมษายน 2560 ของนายบุญเตือน  ศรีวรพจน์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรมากความสามารถ อาจารย์เสริมศักดิ์ ชาติเชื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ ประจำวิทยาเขตร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สิทธิพร ยอดนิล ผอ.ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และอาจารย์พรวิไลวรรณ ซอเลาะมาน อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรยายเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาทั้ง 2 วัน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม ในวันพุธที่ 21 และพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ภาพโครงการปฐมนิเทศ วันที่ 21 // วันที่ 22