rama9

ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc

ค้นหา

เผยแพร่เมื่อ 04 มกราคม 2017
-2559 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2559...
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2016
-2- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต...
เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2016
-2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ โดยมีคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการทั้ง 3...
เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2016
-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธาครั้งที่ 5 "ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของทุ่งบางเขน"...
เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2016
2016-09-14-04-52-32 มหาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู "ปาเจราน้อมบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาในร่มชมภาพกิจกรรม ชุดทีี่1 /...