2-3-2560 งานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...
2559 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา...
2017-07-05-12-49-22 งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...
2017-07-04-09-31-15 งานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...
2017-06-22-08-45-39 งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุม...