2017-05-15-04-59-10 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา ณ...
3-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา "มโฮป...
2560-04-03คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันมนุษย์วิชาการ 60 ประจำปีการศึกษา...
2560-04-01 การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรีภาคปกติ...