humanplus คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจันทรเกษมรักเสือใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการแก่ชุมชน...
60 มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560...
camp60 งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา...
loveกำหนดการโครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กิจกรรมจันทรเกษมLOVEเสือใหญ่ ในวันพุธที่ 9...
2560มาเตรียมความพร้อมก่อนออกค่ายเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของเราชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏจันทรเกษม ณ...