สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...อาจารย์ภารณี  อินทร์เล็ก
อาจารย์ประจำสอนวิชาประวัติศาสตร์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ), ศศ.ม(ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)
GOHI-T10.jpg - 225.37 kb
รายวิชาที่สอน
1. GOHI 1202  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
2. GOHI 2201  ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3. GOHI 2208  ประวัติศาสตร์สังคมไทย
4. GOHI 3202  ประวัติศาสตร์ในวรรณกรรมสำหรับการท่องเที่ยว
5. GOHI 3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
6. GOHI 4901  สัมมนาทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

Comments: