สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ปี 2556

 

 

 

 

 กิจกรรมรับน้อง "พี่น้องประคองกันไป ร่วมมือร่วมใจสร้างจิตอาสา"

ณ บ้านราชาวดี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

 

 

 

กิจกรรมไหว้ครูครอบครู โขนละคร ประจำปี 2556

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพนาฏศิลป์และศิลปการแสดง

ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

 

 

 

กิจกรรม การนำเสนอผลงาน "ศิลปะ สร้างสรรค์  ไม่มีวันจบ"

Life  Innovation  Season 6

 

 

 

 

การแสดงโขนผู้หญิง เรื่องรามเกียรติ์  ตอนนาคบาศ

 

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. 
Contact us: human.chandra@gmail.com.