สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. ชื่อหลักสูตร      

                ภาษาไทย              : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

                ภาษาอังกฤษ         : Bachelor  of  Arts  Program  in   Dance  and Drama

 2. ชื่อปริญญา       

                ชื่อเต็ม                   : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (นาฏศิลป์และศิลปการแสดง)

                                              :  Bachelor  of  Arts  (Dance  and Drama)

               ชื่อย่อ                    :  ศศ.บ.  (นาฏศิลป์และศิลปการแสดง)       

                                              :  B.A. (Dance  and Drama)

3.  หลักสูตร

3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า            127    หน่วยกิต

3.2 โครงสร้างหลักสูตร  

                                1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               30                                หน่วยกิต

                                             1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       6                                หน่วยกิต

                                             1.2) กลุ่มวิชาภาษา                                                 9                                หน่วยกิต

                                             1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                         7                                หน่วยกิต

                                             1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                         6                                 หน่วยกิต

                                             1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย                                            2                                 หน่วยกิต

                                2  หมวดวิชาเฉพาะ                                                     91                               หน่วยกิต

                                                2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                         45                                หน่วยกิต

                                                2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                          39                                หน่วยกิต

                                                2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           7                                 หน่วยกิต 

3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                     6                          หน่วยกิต

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. 
Contact us: human.chandra@gmail.com.