สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

1

 อาจารย์ธรรมรัตน์  โถวสกุล

อาจารย์ธรรมรัตน์    โถวสกุล

ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการละคร) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม           

2

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผาชาติ   อุปถัมภ์นรากร

ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กศ.ม.(การอุดมศึกษา) ม.ศ.ว.ประสานมิตร

ศศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปม.ช.(นาฏศิลป์) วิทยาลัยนาฏศิลป์

3

 

อาจารย์กุลชไม      สืบฟัก

ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปม.ช.(นาฏศิลป์) วิทยาลัยนาฏศิลป์

4

 

อาจารย์ศุภวรรณ  เบกาเปเรซ

ศศ.บ.(นาฏศิลป์สากล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5

 

อาจารย์ขรรค์ชัย   หอมจันทร์

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ศศ.บ.(นาฏศิลป์โขน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

 

           

6            ลกขณา      

อาจารย์ลักขณา   แสงแดง

ศศ.ม.นาฏยศิลป์ไทย   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ.นาฏยศิลป์ไทย(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 ภคพร

อาจารย์ภคพร   หอมนาน

ศศ.ม.นาฏยศิลป์ไทย   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ.นาฏยศิลป์ไทย   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 กลนารถ

อาจารย์กุลนาถ   ชินโคตร

ศศ.ม.นาฏยศิลป์ไทย   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ.นาฏยศิลป์ไทย   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. 
Contact us: human.chandra@gmail.com.