สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านนาฏศิลป์และศิลปการแสดง  ให้มีคุณภาพและสนองความ ต้องการของสังคม

2.  ส่งเสริมความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ  ที่มีผลต่อการพัฒนาวิชานาฏศิลป์

3.  สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อพัฒนาวิชานาฏศิลป์

4.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

5.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา  ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีจิตทำนุบำรุงและเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย  เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

  

เป้าหมาย

      1.  ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะและสถาบัน  ตามความต้องการของสังคม

     2.  มีการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้สารสนเทศให้เหมาะสม 

     3.  อบรมนักศึกษาให้เป็นคนดี  มีคุณภาพ  และใฝ่รู้

     4.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมที่ชัดเจน

 

วัตถุประสงค์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

         1.  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดงให้เป็นศิลปิน  ที่มีความรู้ ความสามารถ ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      2.  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดงให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะ  นำไปพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน  ทางด้านนาฏศิลป์และศิลปการแสดงในระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศและนานาชาติ ได้อย่างมีคุณภาพ

      3.  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดงให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

      4.  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดงสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

 คุณลักษณะของบัณฑิต

          1.  บัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดงให้เป็นศิลปิน  ที่มีความรู้ ความสามารถ ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      2.  บัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดงให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะ  นำไปพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน  ทางด้านนาฏศิลป์และศิลปการแสดงในระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศและนานาชาติ ได้อย่างมีคุณภาพ

      3.  บัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปการแสดงให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

      4.  บัณฑิตสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 

 

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. 
Contact us: human.chandra@gmail.com.