สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิสัยทัศน์

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นศิลปินอาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพทางด้านการแสดง  ตลอดจนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. 
Contact us: human.chandra@gmail.com.