สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์และศิลปการแสดง  ควบคู่คุณธรรม  พัฒนางานวิจัย  สร้างสรรค์ผลงาน อนุรักษ์ภูมิปัญญา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ”

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. 
Contact us: human.chandra@gmail.com.