สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

     

   การศึกษาวิชาชีพนาฏศิลป์ในสถาบันราชภัฏได้เริ่มเป็นครั้งแรกที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ในปี พ.ศ.2551 โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตครูนาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายของกรมการฝึกหัดครู ในการเร่งผลิตครูด้านวิชาเฉพาะ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา เป็นต้น ความต้องการของหน่วยงานใช้งาน คือ โรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หลังจากนั้นก็มีการเปิดสอนในวิทยาลัยครูต่างๆ ตามความพร้อมของวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่ง โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติ และสมทบ

 ต่อมาในปีพ.ศ.2517 วิทยาลัยครูในสังกัดกรมการฝึกหัดครู ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาประกอบกับเป็นระยะที่มีการปรับปรุงศึกษาในทุกระดับ ดังนั้นในปีการศึกษา 2517-2518 กรมการฝึกหัดครูจึงมุ่งคำนึงถึงความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาฝึกหัดครู การพัฒนาการศึกษาโดยทั่วไป และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ได้พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเป็นหลักประกอบด้วย จากหลักการที่กล่าวมาจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพนาฏศิลป์ของวิทยาลัยครูเพื่อเปิดสอนในระดับปริญญา เมื่อ พ.ศ.2519

 เมื่อการเร่งผลิตครูตามความต้องการของหน่วยใช้งานถึงจุดอิ่มตัว กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดจำนวนนักศึกษาครู ทำให้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 กำหนดให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทำหน้าที่อื่นๆ ทำให้วิทยาลัยครูซึ่งเดิมจัดการศึกษาวิชาชีพครูสาขาเดียว ต้องจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม วิทยาลัยครูจึงได้จัดเปิดสอนวิชาการอื่นๆ ประกอบด้วยหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิตและศิลปศาสตร์บัณฑิต ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี และปริญญาตรี 4 ปีซึ่งเป็นแนวทางใหม่ของการศึกษาวิชาชีพนาฏศิลป์ในวิทยาลัยครู โดยมีการจัดทำหลักสูตรนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงระดับอนุปริญญาขึ้นไป ในปี พ.ศ.2528 พร้อมยุติการจัดการศึกษาวิชาชีพครูนาฏศิลป์ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงด้วย

 ในปี พ.ศ. 2531 สภาการฝึกหัดครูได้มีการอนุมัติให้วิทยาลัยครูเปิดสอนหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2531 ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมหลักสูตรวิชานาฏศิลป์และการละคร ระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะศาสตร์ขึ้นในวิทยาลัยครู โดยสถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านนาฏศิลป์และการละคร ซึ่งจะส่งผลคือการสร้าง การพัฒนา และผลิตผลงานของบุคลากรทางวิชาชีพนาฏศิลป์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเจตคติและค่านิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมนาฏศิลป์และการละคร

 ในปี พ.ศ. 2549 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ มีอาจารย์จำนวน 7 คน เป็นอาจารย์ประจำ 5 คน และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง 1 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 คน มีนักศึกษาสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ภาคปกติ 4 ชั้นปี จำนวน 4 หมู่เรียน

 

 

 

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. 
Contact us: human.chandra@gmail.com.