สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ปี 2556

 

 

 

 

 กิจกรรมรับน้อง "พี่น้องประคองกันไป ร่วมมือร่วมใจสร้างจิตอาสา"

ณ บ้านราชาวดี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

 

 

 

กิจกรรมไหว้ครูครอบครู โขนละคร ประจำปี 2556

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพนาฏศิลป์และศิลปการแสดง

ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

 

 

 

กิจกรรม การนำเสนอผลงาน "ศิลปะ สร้างสรรค์  ไม่มีวันจบ"

Life  Innovation  Season 6

 

 

 

 

การแสดงโขนผู้หญิง เรื่องรามเกียรติ์  ตอนนาคบาศ

 

1. ชื่อหลักสูตร      

                ภาษาไทย              : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

                ภาษาอังกฤษ         : Bachelor  of  Arts  Program  in   Dance  and Drama

 2. ชื่อปริญญา       

                ชื่อเต็ม                   : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (นาฏศิลป์และศิลปการแสดง)

                                              :  Bachelor  of  Arts  (Dance  and Drama)

               ชื่อย่อ                    :  ศศ.บ.  (นาฏศิลป์และศิลปการแสดง)       

                                              :  B.A. (Dance  and Drama)

3.  หลักสูตร

3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า            127    หน่วยกิต

3.2 โครงสร้างหลักสูตร  

                                1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               30                                หน่วยกิต

                                             1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       6                                หน่วยกิต

                                             1.2) กลุ่มวิชาภาษา                                                 9                                หน่วยกิต

                                             1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                         7                                หน่วยกิต

                                             1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                         6                                 หน่วยกิต

                                             1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย                                            2                                 หน่วยกิต

                                2  หมวดวิชาเฉพาะ                                                     91                               หน่วยกิต

                                                2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                         45                                หน่วยกิต

                                                2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                          39                                หน่วยกิต

                                                2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           7                                 หน่วยกิต 

3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                     6                          หน่วยกิต

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

 

 

   การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอนขับพิเภก ประจำปีการศึกษา  2558 

 

 

 

 

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 

 

 

 อาจารย์ธรรมรัตน์  โถวสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์    โถวสกุล

ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

ปร.ด. (การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการละคร) (เกียรตินิยม) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม           

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำนึง  สุขเกษม

ค.บ.(ภาษาไทย) วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ปม.ช. (นาฏศิลป์-โขน) วิทยาล้ยนาฏศิลป กรมศิลปากร

 

 

 

 อาจารย์ศุภวรรณ  เบกาเปเรซ

 

ศศ.บ.(นาฏศิลป์สากล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

 

 


อาจารย์ขรรค์ชัย   หอมจันทร์

 

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

 

ศศ.บ.(นาฏศิลป์โขน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

 

 

         

              กลนารถ         

อาจารย์กุลนาถ   ชินโคตร

ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ.(นาฏยศิลป์ไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 อาจารย์ขนิษฐา   บุตรไชย

 

อ.ม. (ศิลปการละคร)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศป.บ.(ศิลปการแสดง)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

   

 

 

 

 

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. 
Contact us: human.chandra@gmail.com.