สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ปี 2556

 

 

 

 

 กิจกรรมรับน้อง "พี่น้องประคองกันไป ร่วมมือร่วมใจสร้างจิตอาสา"

ณ บ้านราชาวดี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

 

 

 

กิจกรรมไหว้ครูครอบครู โขนละคร ประจำปี 2556

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพนาฏศิลป์และศิลปการแสดง

ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

 

 

 

กิจกรรม การนำเสนอผลงาน "ศิลปะ สร้างสรรค์  ไม่มีวันจบ"

Life  Innovation  Season 6

 

 

 

 

การแสดงโขนผู้หญิง เรื่องรามเกียรติ์  ตอนนาคบาศ

 

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

 

 

   การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอนขับพิเภก ประจำปีการศึกษา  2558 

 

 

 

 

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 

 

 

 อาจารย์ธรรมรัตน์  โถวสกุล

อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์    โถวสกุล

ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

ปร.ด. (การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการละคร) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม           

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำนึง  สุขเกษม

ค.บ.(ภาษาไทย) วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ปม.ช. (นาฏศิลป์-โขน) วิทยาล้ยนาฏศิลป กรมศิลปากร

 

 

 

 อาจารย์ศุภวรรณ  เบกาเปเรซ

 

ศศ.บ.(นาฏศิลป์สากล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

 

 


อาจารย์ขรรค์ชัย   หอมจันทร์

 

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

 

ศศ.บ.(นาฏศิลป์โขน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

ลกขณา

อาจารย์ลักขณา   แสงแดง

ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ.(นาฏยศิลป์ไทย) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         

              กลนารถ         

อาจารย์กุลนาถ   ชินโคตร

ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ.(นาฏยศิลป์ไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 อาจารย์ขนิษฐา   บุตรไชย

 

อ.ม. (ศิลปการละคร)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศป.บ.(ศิลปการแสดง)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

   

 

 

 

 

1. ชื่อหลักสูตร      

                ภาษาไทย              : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

                ภาษาอังกฤษ         : Bachelor  of  Arts  Program  in   Dance  and Drama

 2. ชื่อปริญญา       

                ชื่อเต็ม                   : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (นาฏศิลป์และศิลปการแสดง)

                                              :  Bachelor  of  Arts  (Dance  and Drama)

               ชื่อย่อ                    :  ศศ.บ.  (นาฏศิลป์และศิลปการแสดง)       

                                              :  B.A. (Dance  and Drama)

3.  หลักสูตร

3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า            127    หน่วยกิต

3.2 โครงสร้างหลักสูตร  

                                1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               30                                หน่วยกิต

                                             1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       6                                หน่วยกิต

                                             1.2) กลุ่มวิชาภาษา                                                 9                                หน่วยกิต

                                             1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                         7                                หน่วยกิต

                                             1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                         6                                 หน่วยกิต

                                             1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย                                            2                                 หน่วยกิต

                                2  หมวดวิชาเฉพาะ                                                     91                               หน่วยกิต

                                                2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                         45                                หน่วยกิต

                                                2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                          39                                หน่วยกิต

                                                2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           7                                 หน่วยกิต 

3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                     6                          หน่วยกิต

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695 
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. 
Contact us: human.chandra@gmail.com.