สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง

 

 

   การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ตอนขับพิเภก ประจำปีการศึกษา  2558 

 

 

 

 

สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-9426900-99 แฟกซ์ 02-5123695