สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

 

 

            หน้าแรก
            ประวัต
            เป้าหมาย
           หลักสูตร
           คณาจารย
           ภาพกิจกรรม
 
E-INFORMATION
 กรมการพัฒนาชุมชน
 กฎหมาย ICT
 ข่าวพัฒนาชุมชน

นาฬากาชุมชน


จัดทำโดย นายธีรพัฒน์ แสงหิรัญ รหัสนักศึกษา 4911502724 วท.บ.491(4)/2 สาขาเทคโนโลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
© อาคาร 3/1 ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 10900 หมายเลขโทรศัพท์ (02)9429600 ต่อ 3037