สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์


ประธานสาขาวิชา
อ.ลดาวัลย์ ทรัพย์อยู่

กรรมการและเลขานุุการ
อ.ศรัญยพงศ์ โชติวรรณ์

กรรมการ
ผศ.ดร.วิมลฤดี พงษ์หิรัญญ์

กรรมการ
รศ.สุมาลี ไชยศุภรากุล

กรรมการ
อ.ภาณุกา ศิริบำรุงวงศ์์


กรรมการ
อ.วันทนี ศรีลิโก

 

            หน้าแรก
            ประวัต
            เป้าหมาย
           หลักสูตร
           คณาจารย
           ภาพกิจกรรม
 
E-INFORMATION
 กรมการพัฒนาชุมชน
 กฎหมาย ICT
 ข่าวพัฒนาชุมชน

นาฬิกาชุมชน


จัดทำโดย นายธีรพัฒน์ แสงหิรัญ รหัสนักศึกษา 4911502724 วท.บ.491(4)/2 สาขาเทคโนโลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
© อาคาร 3/1 ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 10900 หมายเลขโทรศัพท์ (02)9429600 ต่อ 3037