สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

เป้าหมาย

ผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานด้านการพัฒนาชุมชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตลอดจนเสริมสร้างและสนับสนุนความเข็มแข็งในชุมชนได้


ปรัชญา

มุ่งพัฒนาตน สู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน


วิสััยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถมีความรับผิดชอบมีทักษะและจิตสำนึก
ต่อการพัฒนาชุมชน และสังคม


พันธกิจ

 • จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
 • บริการความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
 • ทำการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 • ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาชุมชน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพมีจิตวิญญาณใน
  การพัฒนามีคุณธรรมและจริยธรรม
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถพัฒนาตนเองครอบครัว
  ชุมชนและสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้
 4. สนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
  รับผิดชอบ และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้

 

            หน้าแรก
            ประวัต
            เป้าหมาย
           หลักสูตร
           คณาจารย์
           ภาพกิจกรรม
 
E-INFORMATION
 กรมการพัฒนาชุมชน
 กฎหมาย ICT
 ข่าวพัฒนาชุมชน

นาฬิกาชุมชน


จัดทำโดย นายธีรพัฒน์ แสงหิรัญ รหัสนักศึกษา 4911502724 วท.บ.491(4)/2 สาขาเทคโนโลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
© อาคาร 3/1 ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 10900 หมายเลขโทรศัพท์ (02)9429600 ต่อ 3037