สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติ

  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นโปรแกรมวิชาหนึ่งที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราช
ภัฎจันทรเกษมซึ่งเดิมทางสถาบันราชภัฎจันทรเกษมได้มอบหมายให้ภาควิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร
์และสังคมศาสตร์ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชนแต่ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้เริ่มเปิดการ
เรียนการสอนดังนี้

พ. ศ. 2535 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( หลังอนุปริญญา) ในภาค กศ. บป. รุ่นที่ 9 จำนวน 1 หมู่เรียน

    ต่อมาในปีพ.ศ.2544สถาบันราชภัฎจันทรเกษมได้แต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อทำหน้าที่บริหารโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นโปรแกรมวิชาที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ จำนวน 1 หมู่เรียน จำนวน 54 คน และภาคสมทบจำนวน 1 หมู่เรียน 31 คน
ในปี พ. ศ. 2545 ได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1 หมู่เรียน จำนวน 51 คน และภาคสมทบ จำนวน 1 หมู่เรียน จำนวน 21 คน ในปี พ. ศ. 2546 ได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1 หมู่เรียน จำนวน 57 คน และภาคสมทบจำนวน 1 หมู่เรียน จำนวน 37 คน ในปี พ. ศ. 2547 ได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2 หมู่เรียน จำนวน 162 คน และภาคสมทบจำนวน 1 หมู่เรียน จำนวน 89 คน ในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ จำนวน 1 หมู่เรียน จำนวน 158 คน และภาคสมทบจำนวน 1 หมู่เรียนจำนวน 35 คน ในปี พ.ศ.2549 ( พฤษภาคม 2549 ) นักศึกษาภาคปกติรวมทั้งหมด 351 คน และนักศึกษาภาคสมทบ รวมทั้งหมด 124 คน

    ปัจจุบันสำนักงานของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อยู่ที่ชั้น 6 อาคาร 3/1 มีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจำนวน 5 คน อาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน 1 คน และอาจารย์พิเศษ จำนวน 5 คน พ. ศ. 2534 ภาควิชาสังคมวิทยา ได้เปิดรับนักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน รุ่นแรก ในระดับปริญญาตรี( หลังอนุปริญญา) ภาค กศ. บป. รุ่นที่ 8 จำนวน 1 หมู่เรียน หลังจากปี พ. ศ. 2537 ทางภาควิชาสังคมวิทยาได้งดรับนักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชนเป็นระยะเวลา 7 ปี

            หน้าแรก
            ประวัต
            เป้าหมาย
           หลักสูตร
           คณาจารย
           ภาพกิจกรรม
 
E-INFORMATION
 กรมการพัฒนาชุมชน
 กฎหมาย ICT
 ข่าวพัฒนาชุมชน

นาฬิกาชุมชน


จัดทำโดย นายธีรพัฒน์ แสงหิรัญ รหัสนักศึกษา 4911502724 วท.บ.491(4)/2 สาขาเทคโนโลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
© อาคาร 3/1 ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 10900 หมายเลขโทรศัพท์ (02)9429600 ต่อ 3037