สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 ปรัชญา

            “สืบสาน สร้างสรรค์ คุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”

 วิสัยทัศน์

      “เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม รอบรู้ศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม งานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

อัตลักษณ์

         "เป็นผู้รู้วัฒนธรรม เป็นผู้นำชุมชน"

เอกลักษณ์

          "วัฒนธรรม คือสัญลักษณ์แห่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของสังคม"