สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

คณาจารย์

 

ดร.ภูเนตุ จันทร์จิต

ประธานสาขาวัฒนธรรมศึกษา

                                                                          

                         อาจารย์แสน ไชยบุญ                           ผศ.รุ่งทิพย์  พุ่มดนตรี             อาจารย์บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา

                      รองประธานฯและกรรมการ                                กรรมการ                                         กรรมการ

              

               อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

               เลขานุการและกรรมการ