สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 商务汉语系

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 人文与社会科学学院

พ.ศ. 2549 - 2553 ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3+1 ที่ประเทศจีน 

พ.ศ. 2556 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยกวางสีนอร์มอล สาขาวิชาการสอนภาษาจีนและการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-942-6900 ต่อ 3015  โทรสาร 02-512-3695
E-mail : cruchinese@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/cruchinese