สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 商务汉语系

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 人文与社会科学学院

การสอบวัดระดับภาษาจีนหรือที่เรียกกันว่า HSK เป็นการสอบวัดระดับภาษาจีนกลาง มีทั้งการสอบทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ผู้ที่สอบผ่านร้อยละ 60 ของแต่ละระดับจะได้รับใบแสดงผลสอบ HSK ซึ่งมีอายุการใช้งานภายใน 2 ปี

ตารางแสดงความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐานสากล

ตัวอย่างใบแสดงผลสอบ HSK ระดับ 6

 

ตัวอย่างใบแสดงผลสอบ HSK ระดับ 5ตัวอย่างใบแสดงผลสอบ HSKK การพูดภาษาจีน ระดับสูง


มาตรฐานการเทียบค่าระดับคะแนน HSK ระบบเก่าและระบบใหม่

 

 

 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-942-6900 ต่อ 3015  โทรสาร 02-512-3695
E-mail : cruchinese@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/cruchinese