สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 商务汉语系

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 人文与社会科学学院

รหัสวิชา

รหัสอ้างอิง

วิชา                                                                =ประเภท

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1/2557

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                 =กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เลือกเรียน)

3(3-0-6)  

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                 =กลุ่มภาษา(วิชาบังคับ)

3(3-0-6)

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                 =กลุ่มวิชาพลานามัย(วิชาบังคับ)

1(0-2-1)

CHIN1101

3000272

ภาษาจีนพื้นฐาน1                                                =เอกบังคับ      (1)

3(3-0-6)

CHIN1401

3000296

ไวยากรณ์ภาษาจีน                                               =เอกบังคับ      (2)

3(3-0-6)

LAWS3601

3041059

ความรู้เบื้องต้น...กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน       =เอกบังคับ       (3)

3(3-0-6)

รวม 16 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2/2557

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                    =กลุ่มภาษา(วิชาบังคับ)

3(3-0-6)

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                    =กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์(วิชาบังคับ)

1(1-0-2)

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                    =กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์(วิชาเลือก)

3(3-0-6)

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                    =กลุ่มวิชาพลานามัย(วิชาบังคับ)

1(0-2-1)

CHIN1102

3006104

ภาษาจีนพื้นฐาน 2                                                 =เอกบังคับ     (4)

3(3-0-6)

CHIN1301

3019438

การอ่านภาษาจีน 1                                                =เอกบังคับ     (5)

3(3-0-6)

CHIN1402

3019445

การเขียนภาษาจีน 1                                               =เอกบังคับ     (6)

3(3-0-6)

CHIN1201

3000289

การฟังและการพูดภาษาจีน 1                                 =เอกบังคับ        (7)

3(3-0-6)

รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1/2558

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                 =กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เลือกเรียน)

3(3-0-6)

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                 =กลุ่มภาษา(วิชาเลือก)

3(3-0-6)

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                 =กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์(วิชาบังคับ)

3(3-0-6)

CHIN2103

3006111

ภาษาจีนพื้นฐาน 3                                              =เอกบังคับ        (8)

3(3-0-6)

CHIN2502

3019483

อารยธรรมจีน                                                     =เอกบังคับ        (9)

3(3-0-6)

รวม 15 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2/2558

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                  =กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์(วิชาเลือก)

3(3-0-6)

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป                                                  =กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์(วิชาเลือก)

3(3-0-6)

CHIN3302

3006733

การอ่านภาษาจีน 2                                              =เอกเลือก          ๑

3(3-0-6)

CHIN2202

3019452

การฟังและการพูดภาษาจีน 2                                  =เอกเลือก         ๒

3(3-0-6)

CHIN2501

3019476

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน                              =เอกเลือก         ๓

3(3-0-6)

CHIN3403

3000313

การเขียนภาษาจีน 2                                              =เอกเลือก         ๔

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1/2559

เลือกเสรี

S6200

วิชาเลือกเสรี                                                       =เลือกเสรี

3(3-0-6)

CHIN3203

3019524

การฟังและการพูดภาษาจีน 3                                  =เอกเลือก          ๕

3(3-0-6)

CHIN3205

3019548

การฟังภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์                               =เอกบังคับ     (10)

3(3-0-6)

CHIN3211

3019555

การสนทนาธุรกิจจีน                                               =เอกบังคับ     (11)

3(3-0-6)

CHIN3303

3019579

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน                                           =เอกบังคับ    (12)

3(3-0-6)

CHIN3404

3019593

การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ                                       =เอกบังคับ    (13)

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2/2559

เลือกเสรี

S6200

วิชาเลือกเสรี                                                       =เลือกเสรี

3(3-0-6)

CHIN3204

3019531

การฟังและการพูดภาษาจีน 4                                  =เอกเลือก          ๖

3(3-0-6)

CHIN3603

3019658

ภาษาจีนโบราณ                                                   =เอกบังคับ       (14)

3(3-0-6)

CHIN3741

3019696

ภาษาจีนสำหรับการตลาด 1                                    =เอกเลือก          ๗

3(3-0-6)

CHIN3763

3019720

ภาษาจีนสำหรับการค้าระหว่างประเทศ 1                    =เอกบังคับ        (15)

3(3-0-6)

CHIN4731

3019816

ภาษาจีนสำหรับงานเลขานุการ 1                              =เอกเลือก          ๘

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1/2560

CHIN3711

3019672

ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม 1                  =เอกเลือก           ๙

3(3-0-6)

CHIN3901

3019744

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาจีน                                     =เอกบังคับ        (16)

3(3-0-6)

CHIN4606

3019782

การแปลภาษาจีนธุรกิจ                                           =เอกบังคับ        (17)

3(3-0-6)

CHIN4723

3019799

ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์ 1                                    =เอกเลือก          ๑๐

3(3-0-6)

CHIN4751

3019830

ภาษาจีนสำหรับการเงินการธนาคาร 1                         =เอกเลือก          ๑๑

3(3-0-6)

CHIN4765

3019854

ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบิน                            =เอกเลือก         ๑๒

3(3-0-6)

CHIN4803

3041970

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ            =ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์..

2(90)

CHIN4901

3019892

การสัมมนาทางภาษาจีน                                          =เอกบังคับ        (18)

1(0-2-1)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2/2560

CHIN4804

3041987

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนธุรกิจ                     =ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์..

5(450)

รวม 5 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตทั้งหมด 131 หน่วยกิต

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-942-6900 ต่อ 3015  โทรสาร 02-512-3695
E-mail : cruchinese@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/cruchinese