สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 商务汉语系

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 人文与社会科学学院

กิจกรรมประกวดร้องเพลง / กล่าวสุนทรพจน์ / เขียนพู่กันจีน 唱歌比赛 / 演讲 / 写毛笔

กิจกรรมวันตรุษจีน / 春节

กิจกรรมนิเทศนักศึกษา / 教育合作交流

พิธีบายศรี / 学生鼓励的话

ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จ.สุพรรณบุรี / 参观泰国龙的传人博物馆

กิจกรรมรับน้อง / 大学迎接新生活动

 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-942-6900 ต่อ 3015  โทรสาร 02-512-3695
E-mail : cruchinese@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/cruchinese