สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 商务汉语系

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 人文与社会科学学院

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

โทร.02-942-6900 ต่อ 3015 

โทรสาร 02-512-3695

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/cruchinese


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Business Chinese Department Faculty of Humanities and Social Sciences     

Chandrakasem Rajabhat University

39/1 Ratchadapisek Road Chandrakasem Jatujak Bangkok 10900

Tel. 00-66-2-942-6900 # 3015 Fax 00-66-2-512-3695

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                    

Facebook : https://www.facebook.com/cruchinese                                                                      

 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-942-6900 ต่อ 3015  โทรสาร 02-512-3695
E-mail : cruchinese@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/cruchinese