สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 商务汉语系

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 人文与社会科学学院

ทุนรัฐบาลจีน 中国政府奖学金

 http://laihua.csc.edu.cn/inscholarship/student/stuChooseLocale.do?chooseLocale=chooseLocale&language=english

ทุนสถาบันขงจื๊อ 孔子学院奖学金

 http://cis.chinese.cn/

ทุนจากมหาวิทยาลัยจีนคู่สัญญา 中国大学奖学金

 http://www.gxnu.edu.cn/default.html

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร (UMAP)

http://www.umap.org/en/home/index.php

ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 泰国高等教育奖学金

 http://www.mua.go.th/

ทุนกยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) 泰国教育贷款基金会

 http://www.studentloan.or.th/

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-942-6900 ต่อ 3015  โทรสาร 02-512-3695
E-mail : cruchinese@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/cruchinese