สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 商务汉语系

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 人文与社会科学学院

 

 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา

10 ปีที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมีเป้าหมายที่จะบ่มเพาะบัณฑิตให้มีความเพียบพร้อมทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

 商务汉语系是庄甲盛皇家大学人文与社会科学学院的九个系之一。经过10年的建设和发展,现有本科生,商务汉语系专业,学制四年,成为培养具有雄厚专业基础知识、扎实语言功底和较高文学修养与协作水平,较强社会活动能力的高级专门人才的基地。


 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-942-6900 ต่อ 3015  โทรสาร 02-512-3695
E-mail : cruchinese@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/cruchinese