สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 商务汉语系

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 人文与社会科学学院

 

 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา

10 ปีที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมีเป้าหมายที่จะบ่มเพาะบัณฑิตให้มีความเพียบพร้อมทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

 商务汉语系是庄甲盛皇家大学人文与社会科学学院的九个系之一。经过10年的建设和发展,现有本科生,商务汉语系专业,学制四年,成为培养具有雄厚专业基础知识、扎实语言功底和较高文学修养与协作水平,较强社会活动能力的高级专门人才的基地。


 

พ.ศ. 2549 - 2553 ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3+1 ที่ประเทศจีน 

พ.ศ. 2556 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยกวางสีนอร์มอล สาขาวิชาการสอนภาษาจีนและการท่องเที่ยว 

ทุนรัฐบาลจีน 中国政府奖学金

 http://laihua.csc.edu.cn/inscholarship/student/stuChooseLocale.do?chooseLocale=chooseLocale&language=english

ทุนสถาบันขงจื๊อ 孔子学院奖学金

 http://cis.chinese.cn/

ทุนจากมหาวิทยาลัยจีนคู่สัญญา 中国大学奖学金

 http://www.gxnu.edu.cn/default.html

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร (UMAP)

http://www.umap.org/en/home/index.php

ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 泰国高等教育奖学金

 http://www.mua.go.th/

ทุนกยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) 泰国教育贷款基金会

 http://www.studentloan.or.th/

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-942-6900 ต่อ 3015  โทรสาร 02-512-3695
E-mail : cruchinese@hotmail.com Facebook : https://www.facebook.com/cruchinese