คำอธิบายรายวิชา

 

    รหัสวิชา    

  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต   
(ท
--อ)
ACCT 1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Principles of Accounting
      ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกข้อมูลตามวงจร
บัญชีการจัดทำรายงานการเงินของกิจการขายสินค้า ผลิตสินค้าและให้บริการ
การนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการและการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
3(3-0-6)
BENG 1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
     ศึกษาคำศัพท์เฉพาะ สำนวนต่างๆ ในเนื้อหาทางธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่
โครงสร้างภายในองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่การทำงานในองค์กร การติดต่อ
ทางโทรศัพท์ การจัดเรียงกำหนดการและการนัดหมาย การติดต่อธุรกิจด้านสังคม จดหมายธุรกิจ
ในสำนักงาน
(บันทึกสั้น จดหมายสั้น คำเตือน ป้ายประกาศ) จดหมายสอบถาม ตอบกลับ
และสั่งสินค้า รวมทั้งการสมัครงาน
3(3-0-6)
BENG 1102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BENG 1101  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  ศึกษาคำศัพท์
เฉพาะสำนวนต่างๆในเนื้อหาทางธุรกิจเพิ่มเติมโดยเน้น การค้าภายในและระหว่าง
ประเทศ การดำเนินธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ และในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การนำ
เข้าและการส่งออก การขนส่งสินค้า ธุรกิจธนาคารและธุรกิจโรงแรม ระเบียบวาระ
การประชุม การเขียนบันทึกการประชุมของบริษัท รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยว
ข้อง
กับการโฆษณา บทความทางธุรกิจจากอินเตอร์เน็ต และจดหมายร้องเรียนและ
ประนีประนอม ฯลฯ

3(3-0-6)
BENG 1103 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
Structure and Usage of Business English 1
    
ศึกษาและฝึกฝนโครงสร้างทางภาษาและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
ในลักษณะของคำศัพท์เฉพาะ รูปประโยค ซึ่งประกอบไปด้วยประธานและกริยา
ลักษณะหน้าที่ของคำในภาษาอังกฤษ การสร้างประโยคบอกเล่า คำถามและปฏิเสธ
โดยคำนึงถึงกาล และบุคคลผู้กระทำกริยาหรือถูกกระทำในรูปแบบประโยคดังกล่าว
นอกจากนี้ผู้เรียนจะต้องศึกษาการใช้ภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับประธานและกริยา
การเขียนประโยคแบบถอดความ การใช้คำเชื่อมประโยคโดยจะเน้นถึงรูปแบบและ
การใช้ภาษาทางด้านธุรกิจอย่างถูกต้อง
3(3-0-6)
BENG 1104 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Structure and Usage of Business English 2
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BENG 1101โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ศึกษารูปแบบและโครงสร้างทางภาษาในประโยคความรวมและประโยคเชิงซ้อน
นอกจากนี้ ศึกษารูปประโยคที่ประกอบไปด้วยวลีประเภทต่างๆรวมถึงศึกษาการรวม
ประโยคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยเน้นถึงความถูกต้องของการใช้ภาษา
3(3-0-6)
BENG 1201 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Listening and Speaking in Business English 1
    
ฝึกทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับธุรกิจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น  การนัดหมาย
การทักทายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การให้ข้อมูล การบอกทิศทาง การอำนวย
ความสะดวกลูกค้าและการพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงคำ
วลี ประโยคและบทสนทนาสั้นๆได้อย่างถูกต้อง
3(3-0-6)
BENG 1202 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ2
Listening and Speaking in Business English 2
    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BENG 1201 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
ฝึกและพัฒนาทักษะในด้านการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษ การนำเสนอและแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม การฟังและสามารถสรุปความได้
3(3-0-6)
BENG 1711 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1
English for Hotel Industry 1
    
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรม การจอง
ห้องพักทั้งทางโทรศัพท์ จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับห้องพัก การบอกราคา ประเภทห้องพัก และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโรงแรม
ได้แก่ ตำแหน่งหน้าที่และแผนกต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสารกับ
ลูกค้าของโรงแรมในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการติดต่อระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์
3(3-0-6)
BENG 1712 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 2
English for Hotel Industry 2
    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BENG 1711 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1 
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ บทสนทนาและประโยค ที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ของอุตสาหกรรมโรงแรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกสำนวนที่สุภาพในการสื่อสารของ
พนักงานโรงแรม ได้แก่ การตอบคำถามลูกค้า การรับคำร้องเรียนและแก้ปัญหาใน
การบริการต่างๆ เช่น ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ปัญหาในแผนก
แม่บ้าน เป็นต้น
3(3-0-6)
BENG 1721 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1
English for Tourism Industry 1
    
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
ภายในประเทศได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์, สถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ, สถานที่ซื้อสินค้า ของที่ระลึก การบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผน
การเดินทางและการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
BENG 1722 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
English for Tourism Industry 2
    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BENG 1721 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้เรียนสามารถให้ข้อแนะนำ
ในเรื่องตารางการเดินทาง การเลือกที่พัก สายการบิน การวางแผนการเดินทางใน
ต่างประเทศตลอดจนการคมนาคมในการท่องเที่ยว เช่น การเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ
หรือเครื่องบิน
เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
BENG 2301 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ1
Reading in Business English 1
    
ศึกษากลวิธีการอ่านและฝึกทักษะการจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน เช่น  การอ่าน
โฆษณา การอ่านตารางเวลาเดินทางและสามารถกำหนดประเภทหัวข้อเรื่องที่อ่านได้
3(3-0-6)
BENG 2302 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Reading in Business English 2
    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BENG 2301 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 1ศึกษาคำศัพท์
และสำนวนจากเนื้อหาทางด้านธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ประกอบการอ่านและการตีความ
ข้อความและบทความต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต ที่มีความหมายซับซ้อน
รวมถึงสามารถคาดเดาจุดประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง
3(3-0-6)
BENG 2401 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Writing in Business English 1
    
ฝึกฝนทักษะการเขียนทางภาษาอังกฤษธุรกิจ เช่นการเขียนข้อความสั้นผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายโต้ตอบทางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจ เช่นการสั่งสินค้า การร้องเรียนปัญหาต่างๆ เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เรียน
สามารถสื่อสารตามลักษณะโครงสร้างของภาษาได้อย่างถูกต้อง
3(3-0-6)
BENG 2561 การสื่อสารธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
Intercultural Business Communication
    
ศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสารและการตีความ ทั้งทางด้าน
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมเชิงธุรกิจที่เป็นระดับท้องถิ่นและระดับ
สากล รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี โดยเน้นที่ความคิดรวบยอดในเรื่องของพื้นฐาน
ทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
เมื่อสื่อสารทางธุรกิจกับชาวต่างชาติ
3(3-0-6)
BENG 2731 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน1
English for Secretaries and Office Work  1    
     ศึกษาและฝึกฝนการใช้คำศัพท์ ถ้อยคำ สำนวนและบทสนทนาของงานเลขานุการและสำนักงาน
ในการติดต่อระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์ ได้แก่การทักทายและต้อนรับลูกค้า การให้ข้อมูล  
การใช้เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนการจดบันทึกข้อความภายในองค์กร การกรอกแบบฟอร์ม
ภาษาที่ใช้ในการส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
BENG 2732 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน 2
English for Secretaries and Offices Work 2
    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BENG 2731 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน 1 
ศึกษาและฝึกฝนการใช้คำศัพท์ ถ้อยคำ สำนวนและบทสนทนา ที่ใช้ในการเขียนบันทึก
ข้อความ การจัดทำตารางนัดหมาย การจัดเก็บเอกสาร การจัดทำระเบียบวาระการประชุม
การจดบันทึกการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การจัดทำรายงานประจำปี 
และสามารถนำเสนอโครงสร้างขององค์กรหรือบริษัทโดยใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
3(3-0-6)
BENG 2741 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด 1
English for Marketing 1
    
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาที่ใช้ในการตลาด ความหมายของการ
ตลาด ทฤษฏีทางการตลาด  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน เข้าใจเอกสารทาง
การตลาดจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ธุรกิจ นิตยสารทางด้านธุรกิจ และบทความ
ทางด้านธุรกิจทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต
3(3-0-6)
BENG 2742 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด 2
English for Marketing 2
    
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด 1 ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา
และบทสนทนาที่ใช้ในการดำเนินงานทางการตลาด การนำเสนอหัวข้อทางการตลาด
ทั้งการเขียน และการพูด การนำเสนองานด้านการตลาด ได้แก่ การนำเสนอเรื่องการ
ขยายตลาดของบริษัท การออกสินค้าใหม่ นโยบายด้านการตลาดของบริษัท การขยาย
ธุรกิจทางการตลาด การจัดทำแผนการตลาด การรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย
การตลาด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ในองค์กรธุรกิจต่อไป
3(3-0-6)
BENG 2762 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม และการนำเสนอ
English for a Meeting and a Presentation 
    
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา และประโยคที่ใช้ในการพูดในที่ประชุมและการนำ
เสนอ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการพูดและนำเสนองานต่อหน้าผู้ฟังเป็นภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การแสดงความคิดเห็นในการประชุม การเจรจากับผู้อื่น
ในสถานการณ์ทางธุรกิจ การแสดงออกในการตอบรับและปฏิเสธในการประชุมได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3(3-0-6)
BENG 3402 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Writing in Business English 2
    
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BENG 2401 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ศึกษาคำศัพท์
และสำนวนทีใช้ในการเขียนเชิงธุรกิจ โดยเน้นการเขียนจดหมายทางธุรกิจประเภท
ต่างๆ เช่น การสั่งสินค้าหรือบริการ การให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า การร้องเรียนและ
การประนีประนอม การชี้แจงการจัดส่งสินค้าและบริการ
3(3-0-6)
BENG 3601 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English Translations 1
     ศึกษาหลักการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนแปลงานโดยมุ่งเน้นการแปลข้อความ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจในหลากหลายประเภท เช่น ข่าวธุรกิจ  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์
ฉลากสินค้า คู่มือการใช้สินค้า และอื่น ๆ
3(3-0-6)
BENG 3602 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English Translation 2
    
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BENG 3601 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   ฝึกแปลบทความ
หรือเอกสารทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์การแปล การเลือกใช้คำ วลี และสำนวน เพื่อการถ่าย
ทอดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้
ความหมายที่ถูกต้องแม่นยำและใกล้เคียงกับภาษาเดิมมากที่สุด
3(3-0-6)
BENG 3751 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการธนาคาร 1
English for Banking Personnel 1
    
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย ต้อนรับลูกค้าและ
ให้ข้อมูลด้านการบริการต่างๆของธนาคาร เช่น การกรอกใบฝาก-ถอน การแลกเปลี่ยน
เงินการโอนเงิน และการทำธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ ของธนาคารได้
3(3-0-6)
BENG 3752 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการธนาคาร 2
English for Banking Personnel 2
    
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BENG 3751 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการธนาคาร 1 
ศึกษาคำศัพท์ ข้อความและประโยคที่ใช้ในการอธิบายแผนภูมิ กราฟต่าง ๆ รายงานทาง
การเงิน
ผู้เรียนต้องอ่านรายงานที่เกี่ยวกับข่าวทางการเงิน สามารถสรุปและนำเสนอ
ข้อมูลได้
3(3-0-6)
BENG 3763 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่ง
English for Logistics
     ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาที่ใช้ในการดำเนินงานธุรกิจขนส่ง เช่น การบรรจุภัณฑ์
ะบบคลังสินค้า การขนส่งสินค้า และการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในองค์กรธุรกิจต่อไป
3(3-0-6)
BENG 3765 ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณา
English for Advertising
     ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษาและประโยคที่ใช้ในสื่อโฆษณาภาษาอังกฤษ  และวิธีการ
ที่ใช้ในการส่งเสริมการขายรวมทั้งการประเมินสื่อโฆษณาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องสร้าง
โฆษณาภาษาอังกฤษในรูปแบบการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคม    นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถเขียนข้อความโฆษณา
ที่ใช้ในงานธุรกิจได้
3(3-0-6)
BENG 3771 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์
English for Public Relations and Customer Relations 
     ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆต่อ
สาธารณชน รวมทั้งศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น บทความจาก
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ภาษาในงานลูกค้าสัมพันธ์ การสอบถามและให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับข้อสงสัยและคำ
แนะนำเบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ การใช้บริการสายการบิน การจองห้องพักในโรงแรมและรีสอร์ท
การจองตั๋วเครื่องบินและตั๋วรถไฟ และบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
3(3-0-6)
BENG 3781 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for Information Technology
    
ศึกษาภาษาที่ใช้ในข้อเขียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นคำศัพท์และประโยค
ที่ใช้ในตำรา คู่มือต่าง ๆ หนังสือพิมพ์และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สามารถสรุป
ใจความสำคัญจากข้อความที่อ่าน ตลอดจนนำเสนอข้อมูลในรูปของการเขียนย่อหน้า
3(3-0-6)
BENG 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
Research Methodology in Business English
     ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย    ขั้นตอนการเลือกปัญหาในการวิจัย   การศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงงานวิจัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน  การเลือก
กลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ   การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผล
การวิจัย โดยเน้นการวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
BENG 4763 ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร
English for Master of Ceremonies
    
ศึกษาหลักการพูดของการเป็นพิธีกรและฝึกเขียนบทพิธีกรในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กันทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การกล่าวต้อนรับ การกล่าวเชิญองค์ประธาน
การกล่าวสรุปสาระสำคัญ การกล่าวขอบคุณและการกล่าวลา หลักการในการพูดและ
การเตรียมตัวเพื่อพูด นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาท่าทางและบุคลิกที่เหมาะสม
สำหรับการเป็นพิธีกร
3(3-0-6)
BENG4765 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบิน
English for Aviation Industry
    
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน เรียนรู้กระ
บวนการและขั้นตอนต่างๆในการทำงานของพนักงานสายการบินและสามารถนำความรู้
จากวิชานี้ไปปรับใช้กับการทำงานในอุตสาหกรรมการบินต่อไปได้
3(3-0-6)
BENG 4771 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจสื่อสารมวลชน
English for Mass Media Business
    
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนและรูปประโยคที่ใช้ในธุรกิจสื่อสารมวลชน ได้แก่
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ รายการเดินทาง การโฆษณา สารคดี  รายการวิทยุ รายการ
โทรทัศน์ข่าวทางธุรกิจและการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนเนื้อหาสาระทางด้านธุรกิจสื่อสารมวลชนได้
3(3-0-6)
BENG 4772 ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง
English for Negotiation
    
ฝึกฝนภาษาที่ใช้ในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภาษาที่ใช้ในการตอบ
รับ การปฏิเสธ การแสดงความเข้าใจระหว่างผู้พูดทั้งสองฝ่ายขณะเจรจาต่อรอง ศึกษา
และฝึกใช้ภาษาท่าทางที่จำเป็นในการเจรจาต่อรอง เช่น การสบตา การผงกศีรษะเพื่อ
ตอบรับ การส่ายหน้าเพื่อปฏิเสธ เป็นต้น
3(3-0-6)
BENG 4803 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอังกฤษธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in Business English
    
เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในสถานการณ์จำลองที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน การเงิน การธนาคาร  การ
ตลาด และธุรกิจการนำเข้าและส่งออก ตลอดจนการให้ความรู้ด้านองค์กรและบุคลิกภาพ
ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
2(90)
BENG 4804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
Field Experience in Business English
     กำหนดให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้านธุรกิจ ได้แก่
โรงแรม บริษัทท่องเที่ยว สายการบิน และบริษัทต่าง ๆ
5(450)
BENG 4901 การสัมมนาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
Seminar in Business English
    
ศึกษาวิธีการจัดสัมมนาและให้ผู้เรียนจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจ 
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษธุรกิจได้
3(2-2-5)
BENG 4902 การวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
Research in Business English
     ฝึกทำวิจัยเบื้องต้น ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว   ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด   ภาษา
อังกฤษเพื่องานเลขาและสำนักงาน  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
ECON 1107 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
     
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวัน เพื่อประกอบธุรกิจการจัดหาและ
ใช้ทรัพยากรการบริดภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้าการลงทุน
ปัญฆาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา
3(3-0-6)
GECN 1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  Chinese  for  Communication
    
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประ
จำวัน  การแนะนำตัว การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคำ อำลา
ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
GEEN 1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
    
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน  เน้นการฟัง การพูด เพื่อการสื่อสาร
ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทักษะในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้น ๆ   เพื่อใช้ในการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEEN 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
English for Advanced Communication
    
พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับสูง การสื่อสาร
โดยใช้ศัพท์ และรูปแบบของประโยคที่ซับซ้อน การสนทนา อภิปรายโต้ตอบ การนำ
เสนอการอ่านข้อความที่ซับซ้อน บทความเชิงวิชาการ และตำราจากสื่อต่าง ๆ  การเขียน
ประโยคระดับซับซ้อน เขียนข้อความตั้งแต่สองย่อหน้า และเขียนสรุปสาระสำคัญ
ของบทความทางวิชาการ
3(3-0-6)
GEEN 1102

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน
English for Career Application
     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน  การอ่านเอกสาร      
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน
และ
เอกสารที่     เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการเตรียมตัวสัมภาษณ์และ
การติดตามผลการสมัครงาน

3(3-0-6)
GEFR 1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  French  for  Communication
    
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคำอำลา
ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
GEHS 1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information for Learning
    
ความหมาย  ความสำคัญของสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าภาย
ในสถาบันการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ  วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆการ
รวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และวิธีการนำเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบมาตรฐาน
1(1-0-2)
GEHS 1101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics
of Life
    
ความหมายของสุนทรียศาสตร์  และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี  นาฏศิลป์
และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางความงาม
สามารถวิเคราะห์  คุณค่าทางสุนทรียศิลป์  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า 
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3(3-0-6)
GEHS 1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
Self-development for Happiness of Life
    
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทางสรีรวิทยา
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์  พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย    การศึกษาตนเอง  และการ
ประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ  และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยน
แปลง  การเสริมสร้างบุคลิกภาพ  มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน  สุขภาพจิตและการจัด
การความเครียด  การสร้างเสริมชีวิตให้มีความสุข
3(3-0-6)
GEHS 1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Rationali
     
                แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์  โลกทัศน์  ชีวทัศน์  การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  การ
     ีวินัย  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม 
การใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์     เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข 
และสันติธรรม
3(3-0-6)
GEJP 1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  Japanese  for  Communication
     
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคำอำลา ถาม
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
GEKM 1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  Khmer  for  Communication 
     
ทักษะพื้นฐานภาษาเขมรเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคำอำลา ถาม
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
GEKR 1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  Korean  for  Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคำอำลา ถาม
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
GEPA 1001 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises  for Health
    
หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางจิต  ตลอดจนสามารถนำการออกกำลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
1(0-2-1)
GEPA 1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
    
ทักษะการเล่นกีฬา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจและ
ความต้องการของผู้เรียน เพื่อการพัฒนา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้สามารถ
นำเอาการเล่นกีฬา
เป็นทักษะทางสังคม  และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
1(0-2-1)
GESC 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
    
ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม  ระบบการจัดการสารสนเทศ    การใช้งาน
โปรแกรมระบบ  โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
เพื่อการศึกษาค้นคว้า  การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน และประยุกต์ใช้งานในชีวิต
ประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเคารพในสิทธิทางปัญญาจริยธรรมในการใช้เทคโน
โลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
GESC 1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Science for Life
    
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความสัมพันธ์ของสุขภาพกับอาหาร  การออกกำลังกาย ยาและสมุนไพร  การใช้สารเคมี
ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ความสำคัญของพลังงานต่อโลกและชีวิต 
ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันสารเสพติด
3(3-0-6)
GESC 1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
    
คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3(3-0-6)
GESC 1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Natural Resources and Environment for Life
    
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ  และการดำรง
ชีวิตของมนุษย์การมีส่วนร่วมในการจัดการฟื้นฟู  ส่งเสริม  บำรุงรักษา  คุ้มครองทรัพยากร
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
GESC 1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
Life and Technology
    
ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต  บทบาทและผลกระ
ทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต  เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีพลังงาน  เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย  เทคโนโลยีสะอาด  และการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
3(3-0-6)
GESC 1106 กระบวนการคิดและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Thinking  Process and  Mathematics in Daily  Life
    
การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์ รูปแบบการคิด กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์
และการให้เหตุ  การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  การเปรียบเทียบ
หน่วยวัด  อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน  ดอกเบี้ย  ภาษี  การประยุกต์  คณิตศาสตร์และ
สถิติ  เพื่อการตัดสินใจ  การคาดการณ์  และการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
GESO 1001 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
    
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย  ในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลง
ของสังคม  ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย  ปลูกฝังแนวทางการ ดำเนิน
ชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อรักษาและส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทย
3(3-0-6)
GESO 1101 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
    
วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม  อารยธรรม  ระบบความคิด  ระบบเศรษฐกิจ  และ
ระบบเมือง  การปกครอง  โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเน้นหลักสิทธิ 
เสรีภาพ
  ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง  รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยน
แปลงต่างๆ  ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย  เพื่อให้รู้จัก  เข้าใจ  และ
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้
อย่างมีสำนึกและความรับผิดชอบต่อความเป็นสังคมพลเมือง (
Civil society)  ทั้ง
ในระดับชาติและระดับโลกต่อไป
3(3-0-6)
GESO 1102 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
     
ความหมาย  ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์  การจัดการและการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสังคม
3(3-0-6)
GESO 1103 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law for Daily Life
    
กฎหมายสำคัญๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่พึงทราบ  ทั้งในระดับ
ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศ  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
สารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  เห็นความสำคัญ
ของกฎหมายในฐานะที่เป็นกติกาของสังคม  และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามที่
กฎหมายบัญญัติในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3(3-0-6)
GESO 1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
Sufficiency Economy and Applications
    
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ  เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์
วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  โดยเน้นให้เห็นถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ศึกษาปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย  เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  นอกจากนี้การศึกษายังครอบคลุมถึงการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์กรณีศึกษา (
Case Studies) ต่างๆ ที่มีการนำแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปใช้กับเหตุการณ์จริง
3(3-0-6)
GESO 1105 ธุรกิจสำหรับชีวิตประจำวัน
Business  for Daily Life
     
ลักษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุรกิจประเภทต่างๆ  และองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ  ได้แก่การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารงานบุคคล 
การบริหารสำนักงาน  การบริหารการผลิต  ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ
  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปัญหาและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการดำ
เนินธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
3(3-0-6)
GETH 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
    
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  โดย
เน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
 
3(3-0-6)
GEVN 1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  Vietnamese  for  Communication
    
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  การกล่าวทักทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคำอำลา  ถาม
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา  สถานที่  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
HRDM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
      เรียนรู้ความเป็นมา ทฤษฎีและกลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้า
ที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและแผนการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ สวสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล การ
บริหารค่าตอบแทน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยว
ข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จรรยาบรรณการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
MKRT 1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
    
ความหมาย และความสำคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่าง
หนึ่ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสม
ทางการตลาด ระบบการตลาดและตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาด และประเภทของตลาด
3(3-0-6)
MNGT 1101 องค์การและการจัดการธุรกิจ
Organization and Business Management
    
แนวคิดอาค์การและการจัดการ วิวัฒนาการทฤษฎีองค์การและการจัดการ แนวคิดการ
จัดการสมัยใหม่ หน้าที่การจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การสั่งการ และการควบคุม ทักษะการจัดการ แนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์
การเครื่องมือการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ การจัดการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง และกรณีศึกษาการจัดการองค์การธุรกิจประเภทต่าง ๆ
3(3-0-6)
TRHM3202  หลักการมัคคุเทศก์1
Tour  Guiding  1
     ความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์  บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์
ที่มีต่ออุตสาหกรรม
  การท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จำเป็นของมัคคุเทศก์
บทบาทและมารยาทในการวางตัว การสื่อสาร ศิลปะการนำชมแหล่งท่องเที่ยว
และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
  ตลอดจนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
ในด้านโบราณสถาน
  โบราณวัตถุ   ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม
วรรณคดีไทย พุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ โดยรวมของแต่ละภาคในประเทศไทย
 
แบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติภาคสนามในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
3(3-0-6)

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 05:02 น.
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-5123695 ต่อ 3023
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University.