แผนการเรียนตลอดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

ชั้นปีที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 1

    หมวดวิชา        รหัสวิชา                                  ชื่อวิชา                                หน่วยกิต  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GESC 1106 กระบวนการคิดและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3
  GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
  GEPA1001 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1
2.  หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ BENG1101 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3
  BENG1201 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3
  BENG1711 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1 3
  BENG1721 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 3
2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก       
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      
  รวม  19 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา    รหัสวิชา                                  ชื่อวิชา                                หน่วยกิต   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GESO1001 พลวัตสังคมไทย 3
  GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
  GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล 1
2. หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ BENG1102 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3
  BENG1202 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก BENG1712 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 2 3
(หรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกต่อไปนี้
แต่ไม่เกิน
6 หน่วยกิต)
BENG1722 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 3
  MNGT 1101 องค์การและการจัดการธุรกิจ 3
  HRDM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย์   (3)
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      
  รวม 22

 

 ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา    รหัสวิชา                                  ชื่อวิชา                                   หน่วยกิต   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1
  GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 3
  GEEN1102

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ
สมัครงาน

3
2. หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ BENG2301 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3
  BENG2731 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน 1 3
  BENG2741 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด 1 3
2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก BENG2762

ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมและการนำเสนอ

3
(หรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกต่อไปนี้
แต่ไม่เกิน
6 หน่วยกิต)
TRHM3202

หลักการมัคคุเทศก์ 1

3
   TRHM2203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงแรม  (3)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      
  รวม 22


ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา    รหัสวิชา                                   ชื่อวิชา                               หน่วยกิต   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต 3
  GESO1103 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3
2. หมวดวิชาเฉพาะ  

 

 
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ BENG2302 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3
  BENG2401 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3
  BENG2561 การสื่อสารธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม 3
 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก BENG2742 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด 2 3
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     3
  รวม  21

 

ชั้นปีที่ 3

 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา     รหัสวิชา                                  ชื่อวิชา                                  หน่วยกิต   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 3
2. หมวดวิชาเฉพาะ       
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ BENG3402 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3
  BENG3601  การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  BENG3732  ภาษาอังกฤษงานเลขานุการและงานสำนักงาน 2 3
  BENG3751 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางธนาคาร 1 3
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      
     รวม  15


ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา     รหัสวิชา                                   ชื่อวิชา                               หน่วยกิต   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
2. หมวดวิชาเฉพาะ       
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ BENG3901   ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก BENG3762 ภาษาอังกฤษสำหรับพิธีกร 3
2.3 BENG3763 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่ง 3
  BENG3765 ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณา 3
(หรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกต่อไปนี้
แต่ไม่เกิน
12 หน่วยกิต)
BENG3752 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางธนาคาร 2 3
  BENG3781 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (3)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     3 
   รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4

 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา     รหัสวิชา                                   ชื่อวิชา                               หน่วยกิต   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
2. หมวดวิชาเฉพาะ       
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  

 

 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก BENG4765   ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบิน 3
  BENG4771 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารมวลชน 3
  BENG4772 ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง 3
(หรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกต่อไปนี้
แต่ไม่เกิน
9 หน่วยกิต)
BENG4901 การสัมมนาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ (3)
  BENG4803 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     3
  รวม 14


ภาคการศึกษาที่ 2

 หมวดวิชา     รหัสวิชา                                   ชื่อวิชา                               หน่วยกิต   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
2. หมวดวิชาเฉพาะ      
2.1 กลุ่มวิชาแกน      
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ      
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก      
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ BENG4804   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 5
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    
  รวม 5
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 04:52 น.
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-5123695 ต่อ 3023
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University.