รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร

ลำดับ รายละเอียด   หน่วยกิต    (จำนวน) 
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30 
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
  เลือกเรียน  
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
3(3-0-6)
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Science for Life
3(3-0-6)
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plant for Life
3(3-0-6)
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Natural Resources and Environment for Life
3(3-0-6)
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
Life and Technology
3(3-0-6)
GESC1106 การคิดและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Thinking  and  Mathematics  Daily  Life
3(3-0-6)
  กลุ่มวิชาภาษา 9
  วิชาบังคับ  6
 GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3(3-0-6)
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
  วิชาเลือก  3
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  Korean  for  Communication
3(3-0-6)
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  Khmer  for  Communication
3(3-0-6)
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  Chinese  for  Communication
3(3-0-6)
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  Japanese  for  Communication
3(3-0-6)
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  French  for  Communication
3(3-0-6)
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
Basic  Vietnamese  for  Communication
3(3-0-6)
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
English for Advanced Communication
3(3-0-6)
GEEN1102

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน
English for Career Application

3(3-0-6)
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 7
  วิชาบังคับ 1
GEHS1001  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information for Learning
1(1-0-2)
   วิชาเลือก 6
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
3(3-0-6)
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
Self-development for Happiness of Life
3(3-0-6)
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Rationale
3(3-0-6)
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
  วิชาบังคับ 3
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
3(3-0-6)
  วิชาเลือก 3
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
3(3-0-6)
GESO1102 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
3(3-0-6)
GESO1103 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law for Daily Life
3(3-0-6)
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
Sufficiency Economy and Applications
3(3-0-6)
GESO1105 ธุรกิจสำหรับชีวิตประจำวัน
Business with life
3(3-0-6)
  กลุ่มวิชาพลานามัย  2
  วิชาบังคับ 2
GEPA1001 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
1(0-2-1)
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
1(0-2-1)
2 หมวดวิชาเฉพาะ 100
2.1 กลุ่มวิชาเอก 93
2.1.1 เอกบังคับ                                                                                                                            ไม่น้อยกว่า         45        
BENG1101 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Structure and Usage of Business English 1
3(3-0-6)
BENG1102

โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Structure and Usage of Business English 2

3(3-0-6)
BENG1201 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Listening and Speaking in Business English 1
3(3-0-6)
BENG1202 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Listening and Speaking in Business English 2
3(3-0-6)
BENG1711 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1
English for Hotel Industry 1
3(3-0-6)
BENG1721 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
English for Tourism Industry 1
3(3-0-6)
BENG2301 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
English for Business English 1
3(3-0-6)
BENG2302 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
English for Business English 2
3(3-0-6)
BENG2401 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Writing in Business English 1
3(3-0-6)
BENG2561 การสื่อสารธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
Intercultural Business Communication
3(3-0-6)
BENG2731 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน 1
English for Secretaries and Offices Work 1
3(3-0-6)
BENG2741 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด 1
English for Marketing 1
3(3-0-6)
BENG3402 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Writing in Business English 2
3(3-0-6)
BENG3601 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English Translation 1
3(3-0-6)
BENG3901 วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
Research Methodology in Business English
3(3-0-6)
2.1.2 เอกเลือก                                                                                                                              ไม่น้อยกว่า 48
BENG1701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
3(3-0-6)
BENG1702 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
3(3-0-6)
BENG1712 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 2
English for Hotel Industry 2
3(3-0-6)
BENG1722 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
English for Tourism Industry 2
3(3-0-6)
BENG2732 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน 2
English for Secretaries and Offices Work 2
3(3-0-6)
BENG2742 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด 2
English for Marketing 2
3(3-0-6)
BENG2762 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมและการนำเสนอ
English for Meeting and a Presentation
3(3-0-6)
BENG3602 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English Translation 2
3(3-0-6)
BENG3751 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการธนาคาร 1
English for Banking Personnel 1
3(3-0-6)
BENG3752 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการธนาคาร 2
English for Banking Personnel 2
3(3-0-6)
BENG3761 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่ง
English for Logistics
3(3-0-6)
BENG3762 ภาษาอังกฤษสำหรับพิธีกร
English for Master of Ceremonies
3(3-0-6)
BENG3763 ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณา
English for Advertising
3(3-0-6)
BENG3771 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์
English for Public Relations and Customer Relations
3(3-0-6)
BENG3781 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีและสารสนเทศ
English for Information Technology
3(3-0-6)
BENG4763 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบิน
English for Aviation Industry
3(3-0-6)
BENG4764 ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง
English for Negotiation
3(3-0-6)
BENG4771 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจสื่อสารมวลชน
English for Mass Media Business
3(3-0-6)
BENG4901 การสัมมนาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
Seminar in Business English
3(2-2-5)
BENG4902 การวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
Research Study in Business English
3(0-6-3)
MNGT1101 องค์การและการจัดการธุรกิจ
Organization and Business Management
3(3-0-6)
HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
TRHM2203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม
Introduction  to  Hotel  Management
3(2-2-5)
TRHM3202 มัคคุเทศก์1
Tourist  Guide  1
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7
BENG4803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in Business English
2(90)
BENG4804  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
Field Experience in Business English
5(450)
3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 03:31 น.
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-5123695 ต่อ 3023
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University.