โครงสร้างหลักสูตร 

ลำดับ รายละเอียด หน่วยกิต
(จำนวน)
1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30
2  หมวดวิชาเฉพาะ      100
2.1 กลุ่มวิชาเอก 93
2.1.1 เอกบังคับ 45
2.1.2 เอกเลือก 48
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7
3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     136
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 02:19 น.
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-5123695 ต่อ 3023
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University.