ชื่อหลักสูตร        

                ภาษาไทย              : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

                ภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Arts  Program in Business English

 

ชื่อปริญญา           

                ชื่อเต็ม                   : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

                                               : Bachelor of Arts  (Business English)

              ชื่อย่อ                      : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

                                               : B.A. (Business English)

               

                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ มีความรู้ด้านธุรกิจ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ก้าวไกลด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณขยันอดทน สามารถพัฒนาสู่ความเป็นสากลในยุคโลกาภิวัฒน์

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                (1) พนักงานบริษัททั้งในและต่างประเทศ

(2) บุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม สายการบิน  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ

                (3) บุคลากรในองค์กรต่างประเทศ

                (4) นักสื่อสารมวลชน

                (5) นักประชาสัมพันธ์

                (6) เลขานุการ

                (7) ล่าม

                (8) นักแปล

                (9) พนักงานธุรกิจขนส่ง

                (10) ประกอบธุรกิจส่วนตัว

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2011 เวลา 04:55 น.
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-5123695 ต่อ 3023
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University.