สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    39/1  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ถ.รัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กทม.  10900

โทร
0-2512-3695,0-2942-6900 ต่อ 3023

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-5123695 ต่อ 3023
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University.