ปรัชญา 

 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ  มีความรู้ด้านธุรกิจ  มีจิตสำนึกในความเป็นไทยก้าวไกล
ด้านเทคโนโลยี  มีจรรยาบรรณ  ขัยนอดทน  สามารถพัฒนาตน สู่ความเป็นสากล  ในยุคโลกาภิวัฒน์

 

วิสัยทัศน์

 “เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสู่สากล” 

 

   

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  ประสิทธิผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถแข่งขันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
2. สร้างองค์ความรู้โดยประสานความร่วมมือด้านวิจัย  พัฒนานวัตกรรมและสร้างพันธมิตรเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  สนับสนุนและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

เป้าหมาย  

1. เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยและตามความต้องการของสังคม

3. มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ การบริหาร การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และกิจการนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น

5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและระดับมาตรฐานสากล

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานธุรกิจและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ในสายงานธุรกิจอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณความเป็นผู้นำที่ดี  มีจริยธรรม  รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อสายงานธุรกิจ
4.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรักษาเอกลักษณ์  และวัฒนธรรมอันดีของชาติ  มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถสื่อสารและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามไปสู่สากลได้
5.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2011 เวลา 03:31 น.
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02-5123695 ต่อ 3023
Copyright © 2011 . Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University.