หน้าแรก บุคลากร

 

 

 

อาจารย์ สุรภัทรพงษ์  ตันสกุล
( กรรมการ )

 

อาจารย์ กรณัท  สร้อยทอง
( กรรมการ )

 

อาจารย์ วิชุดา ธนมิตรามณี
( กรรมการ )

 

 

 

อาจารย์พิเศษ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
ประวัติการทำงาน
วิชาที่รับผิดชอบสอน
นายยศศักดิ์   โกไศยกานนท์ - นิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) ปี 2534 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) ปี  2543  สาขาการปกครอง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ปี 2544  สาขากฎหมายมหาชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2545-ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต
- 2534 -2544 สำนักงานทนายความยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
- 2551 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษา
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- นิติปรัชญา
- กฎหมายสิทธิมนุษยชน
- กฎหมายอาญา
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- กฎหมายธุรกิจ
นายชัยสิทธิ์ ช่างปัน - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี พ.ศ. 2530
สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ปี พ.ศ. 2550
สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย(น.บ.ท) ปี พ.ศ. 2543
- 2544 -2550 ทนายความ
- 2537-2544 นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมายธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กฎหมายอาญา 1
- กฎหมายอาญา 2
พันตำรวจโทอังกูร วัฒนรุ่ง - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี พ.ศ. 2518 สาขานิติศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ปี. พ.ศ. 2547สาขากฎหมาย
มหาชน ม.รามคำแหง
- 2534-ปัจจุบัน กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2523-2526 สถานีตำรวจภูธร อ.เมืองตาก
- 2522-2523 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ตาก
- 2521-2522 สถานีตำรวจภูธร อ.แม่สอด
- หลักกฎหมายมหาชน
- กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
นางสาวสุดชีวัน ดีเหลือ - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี พ.ศ. 2542
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ปี พ.ศ. 2547 สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา ม.รามคำแหง
- 2459 – ปัจจุบัน -อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- 2547 – 2549 นิติกร สนง.เลขาธิการแพทย์สภา
- 2546 – 2547 บ.แฟมมิลี่ เอ้ดดูเทนเม็นท์เซ็นเตอร์
- กฎหมายธุรกิจ
- กฎหมายอาญา 1
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งฯ
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- อนุญาโตตุลาการ
- กฎหมายการค้าระหว่าง
พันเอกสมมาส สำราญรัตน์ - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2548 – ปัจจุบัน กองบัญชาการทหารสูงสุด
- 2549 กรมพระธรรมนูญ
- กฎหมายในชีวิตประจำวัน
นายฐิติ สุเสารัจ - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี พ.ศ. 1998 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ปี พ.ศ. 2003 Monash University, Australia Master of Laws (LLM.)
- 2006 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
- 2001 บ.น้ำมันคาลเท็กซ์ (ประเทศไทย)
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ฯ
พ.ต.ท.ยิ่งเทพ  จันทรังษี - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)ปี พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิต (น.บ.ท.) ปี พ.ศ. 2527 สถานอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ปี พ.ศ. 2528 สาขาอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2537 – ปัจจุบัน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
- 2533 – 2536 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
- กฎหมายอาญา
-กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณา
คดีครอบครัว
นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2525 พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 2533
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2549
- 2549 – ปัจจุบัน ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
- 2547 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
- 2543 พนักงานคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
- 2533 นักวิชาการคลัง สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
- 2529 ปลัดอำเภอสระแก้ว ปลัดอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี
- กฎหมายการคลังและการภาษีอากรท้องถิ่น
นายศรัญยู โพธิรัชตางกูร -นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ปี พ.ศ. 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 Master of Public Policy, The National Graduate for Policy Studies (GRIPS), Japan Policy Paper : CD and VCD Piracy Problem in Thailand Advisor : Prof.Dr. Hiroko Yamane
- ปัจจุบัน ตุลาการศาลปกครองกลาง-เลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย สนง. คณะกรรมการกฤษฎีกาในกลุ่มกฎหมายต่างๆ
- พนักงานคดีปกครองประจำรองอธิบดีศาลปกครองกลาง
- พนักงานคดีปกครองประจำ ตุลาการศาลปกครอง
- กฎหมายปกครอง
นายประสงค์ มหาลี้ตระกูล - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ผู้พิพากษาประจำศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาและรองโฆษกสำนักงาน
ศาลยุติธรรม
- ผู้พิพากาประจำศาล ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
- ผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม
- นิติกร กรมสรรพสามิต
- เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี
- กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
- กฎหมายภาษีอากร
นายกฤษณ์เทพ  ทองสิน - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2530
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 44 ปีการศึกษา 2534
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2546
- อาจารย์พิเศษ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
- อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสันตพลพนักงานอัยการ
- กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต

- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)เนติบัณฑิตยสภา(2526)ปริญญาโทสาขากฎหมาย(M.C.J.)Howard University, School of Law, USA, 2537
- ปริญญาเอกสาขาการบริหารการพัฒนา (นโยบายสาธารณะ) หลักสูตรนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546

- ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิตุลาการรัฐธรรมนูญ - กฎหมายละเมิด, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ,กฎหมายธุรกิจ , กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
นายนำ กรุยรุ่งโรจน์ - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี พ.ศ. 2516 ม.รามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
- 2550 – ปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค 2
- 2522 – 2524 สำนักงานทนายความ
- 2524 – 2530 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2531 – 2542 ศาลลพบุรี นครนายก
- 2543 – 2547 ศาลไชยา, ศาลเยาวชนสระบุรี
- 2548 – 2549 ศาลอาญา (รองอธิบดี)
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายลักษณะพยาน
พ.ต.ท. ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเกริก
- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปัจจุบัน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม - นิติวิทยาศาสตร์
นายสราวุธ เบจกุล - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
- ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและพนักงานอัยการ
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง
- ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค3
- ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (บรรยายพิเศษ)
นายปัญญา ถนอมรอด - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) ม.ธรรมศาสตร์
- นักปกครองระดับสูง กรมการปกครอง
- 2550 ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์ภาค 3
- 2549 ประธานศาลฎีกา
- 2548 รองประธานศาลฎีกา
- 2547 ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะยืม (บรรยายพิเศษ)
นายอภิชาติ กมลทิพย์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บ.อาร์ม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัดประธานกรรมการบริหาร
- บ.อาร์มแอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
- บ.กมลทิพย์มัลเบอร์รี่ 2002
- กฎหมายว่าความ
นายทวี ประจวบลาภ - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ.2518-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย พ.ศ. 2521 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 4
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
- ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
- ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาอุทธรณ์
- ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
น.ส.พัชรินทร์ เหลืองตรีโรจน์ - นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) พ.ศ. 2547 ม.อัสสัมชัญ
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.) พ.ศ. 2549 ม.อัสสัมชัญ
- นบท.เนติบัณฑิตไทย พ.ศ. 2550 สภาทนายความ(ทรัพย์สินทางปัญญา)
- 2547-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - กฎหมายตั๋วเงิน, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย, กฎหมายธุรกิจ
และกฎหมายธุรกิจ 2
นายมณฑล เทียนเกษม - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ปี พ.ศ. 2540 สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2523-2537 ศาลแรงงานกลาง
- 2538-2540 กระทรวงยุติธรรม
- 2541-ปัจจุบัน สำนักงานอัยการสูงสุด
กม.มหาชน, กม.ปกครอง กม.ลักษณะพยาน, กม.วิชาว่าความ, กม.วิธีพิจารณาความอาญา, ประวัติศาสตร์กฎหมาย
รศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช - M.A Political Science (Major in Public Administration) Universityof GEOGIA, USA.
- นิติศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2535-ปัจจุบัน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- 2520-2534 อ.ประจำคณะนิติฯ จุฬาฯ
- 2519-2520 หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระดับ 9 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- 2516-2519 อาจารย์ระดับ 5 คณะนิติฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กม.ครอบครัว
- กม.ว่าด้วยบุคคล
ดร.ภูมิ มูลศิลป์

- Doctor of Juridical Science (S.J.D.), Indiana University, U.S.A. 2005
- Master of Comparative Law (M.C.L.) Indiana University, U.S.A. 1999
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539

- 2548-ปัจจุบัน หัวหน้าสาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กม.รัฐธรรมนูญ , กม.ปกครอง , นิติปรัชญา , สกุลกฎหมายหลักของโลก, กม.มหาชนทางเศรษฐกิจ , ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
น.ส.เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี 2540 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ปี 2548 สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- 2546 – ปัจจุบัน สำนักงานกฎหมายเจนพล ทองยืน
- 2545 – 2546 บ.ติลลิกี แอนด์ กิบปินส์ จำกัด
- 2540 – 2545 สนง.กฎหมายเนชั่นแนลลอร์ออฟฟิศ
- 2539 – 2540 บ.อินเตอร์ฟรีเกท จำกัด
กฎหมายว่าด้วยละเมิด , ทรัพย์สินทางปัญญา
นายสุรพงษ์ ตันสกุล - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี 2541 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ปี 2549 สาขากฎหมายบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย
- 2548 – ปัจจุบัน สำนักที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ
- 2542 – 2547 สำนักกฎหมายเนติกิจและการบัญชี
- 2540 – 2541 สำนักกฎหมายนิติธรรมการ
กฎหมายอาญา , กฎหมายมรดก , กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ,
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , กฎหมายครอบครรัว
นายเกษมสันต์ ธีรสิทธิ์สถาพร - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี 2534สาขากฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (น.ม.) ปี 2548 สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (น.ม.) ปี 2548 สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- 2544–ปัจจุบัน บจ.ติลลิกิ แอนดิ กิบมินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2537 – 2544 บจ.สำนักกฎหมายธรรมนิติ
- 2536 – 2537 บจ.ฟูจิมิสสิเนส เบรน
- 2534 – 2536 บจ. โซนี่เซมิคอนคัดเตอร์
- การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง
นายคณาธิป ทองรวีวงศ์ -นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) (นบ.) ปี 2541 สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ปี 2550
- สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.) ปี 2545 สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Laws (LLM) ปี 2004 International Economic and Business Law , KYUSHU UNIVERSITY JAPAN
- 2546 – ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น(รองคณบดี)
- 2545 – 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิพิมุข จักรวรรดิ์ อาจารย์ประจำ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธิส่วนบุคคล , กม.เกี่ยวกับการท่องเที่ยว , กม.ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, กม.ธุรกิจ ระหว่างประเทศ , กม.ว่าด้วยบุคคล
พ.ต.ท.นิโรจน์ พลบุญ - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี 2535 สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ปี 2550 สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2547 – ปัจจุบัน สน.ลาดพร้าว
- 2541 – 2547 สน.ลาดพร้าว
- 2540 – 2541 ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล
- กฎหมายอาญา
- กฎหมายสืบสวนสอบสวน
นายชาลี กุญชร ณ อยุธยา -นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.บ.) ปี 2548 สาขา กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สมัย 31
- 2547-ปัจจุบัน ม.ราชภัฏจันทรเกษม อาจารย์พิเศษ กฎหมายตัวแทนนายหน้า
นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2513
- เนติบัณฑิตไทยสมัย 25 พ.ศ. 2515
- หลักสูตรบริหารเศรษฐกิจระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปศส.)สถาบันพระปกเกล้าปี2546
- 2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- 2543 – 2549 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพังงา
- 2517 – 2519 อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสยาม (มหาวิทยาลัยสยาม)
- 2516 – 2519 ทนายความ สำนักทนายความ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
กม.เบื้องต้น,กม.ธุรกิจ
ศ.ปัญญา สุทธิบดี - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เกียรตินิยมดี)
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานผู้พิพากษาศาลฎีกา
นายอรรณพ ทองขาว - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี2543
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2546
- เนติบัณฑิตไทย สมัย56
- 2551 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้พิพากษา สำนักงานศาลยุติธรรม
- 2549 – 2551 อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
- 2548 – 2549 อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟ้าแม่ฟ้าหลวง
- 2546 – 2548 อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
- กฎหมายลักษณะพยาน
นายชำนาญ ชาดิษฐ์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2534
- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี2530
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงปี 2548
- วิทยากรผู้บรรยายพิเศษ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัดทนายความ ประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กรรมการตรวจสอบ สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว
- กรรมการสภาทนายความ สภาทนายความจังหวัดมีนบุรี
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักกฎหมาย ชำนาญ ชาดิษฐ์ จำกัด
- กฎหมายธุรกิจ
พ.ต.ท.สมนึก เขมทอง - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี2530
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2534
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี2546
- เนติบัณฑิตไทย
-  ปัจจุบัน อัยการ ฝ่ายช่วยเหลือประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
นายถวัลย์ รุยาพร - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2521
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2547
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2540
- 2522 – 2550 ทนายความสำนักกฎหมาย ถวัลย์ รุยาพร
- 2538 – 2544 กรรมการสภาทนายความ สภาทนายความ
นางสาวณิศรา ชุบขุนทด - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2542
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี2550
- เนติบัณฑิตไทย ปี 2547
- 2551 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษา
- 2546 – 2550 ทนายความสำนักงานกฎหมายสมศักดิ์ อัจจิกุล
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
นางสาวเพ็ญณรา อุทุมภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2546
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2552
2549-ปัจจุบัน นิติกรปฎิบัติการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย คดีแพ่ง 3 สำนักงานอัยการสูงสุด - กฎหมายในชีวิตประจำวัน
นางสาววิไลพรรณ  เจสะวะ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2542
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2545
- 2546 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
- 2548 – 2550 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
- 2552 – ปัจจุบัน หัวหน้าสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
- กฎหมายห้างหุ้นส่วนบริษัท
- กฎหมายยืมค้ำประกัน
- กฎหมายแรงงาน
นายอธิราช มณีภาค - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี 2504 ม.ธรรมศาสตร์
- พุทธศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (พธ.ม) ปี 2545 ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- PHD.(CANDIDATE) ปี 2551 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ม.รามคำแหง
- 2543 – 2553 ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่ง
- 2542 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4
- 2541 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4
- 2540 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
- 2511 – 2538 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์และที่ดิน
ศ.ดร.วารี นาสกุล Docteur University de fort, France นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ เลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง,มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
,มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์,มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กฎหมายละเมิด
อ.เอื้อน ขุนแก้ว - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ตลิ่งชัน กฎหมายล้มละลาย
ผศ.พ.ต.อ.เทพนฤทธิ์ พี่พิมาย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปัจจุบัน อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 2 สำนักงานอัยการสูงสุด
- อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ.4) ภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป กองบังคับการวิชาการ กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- 2551 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาจารย์สอนหลักสูตรพิเศษ
กฎหมายสืบสวนสอบสวน
หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- 2551 – ปัจจุบัน สำนักงานคดีแรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการจังหวัดประจำกรม
- 2545 – 2550 สำนักงานคดีแรงงาน สำนักอัยการสูงสุด อัยการ
- 2544 – 2545 สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการประจำกอง
- 2542 – 2543 สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการผู้ช่วย
- 2538 – 2541 สำนักงานอัยการสูงสุด นิติกร
กฎหมายแรงงาน
นายมนตรี รัตนทวีโสภณ กฎหมายนิติกรรม
นายเรืองยศ แสนภัคดี - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นบ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-(พบ.ม) รัฐประศาสนศาสตร์บริหารยุติธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนา บริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กฎหมายทรัพย์และที่ดิน
นายฉันทพัทธ์ ขำโครกกรวด - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ปีพ.ศ. 2547กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2551 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- 2543 – 2551 หัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุ กองพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- 2538 – 2543 นิติกร สำนักกฎหมาย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- 2537 – 2538 ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด ซังแอสโซซีแอท
- 2534 – 2537 เจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
- 2532 – 2534 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญาห้างหุ้นส่วนจำกัด ซังแอสโซซีเอท
กฎหมายนิติปรัชญา
นายมาร์ก เจริญวงศ์ - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- เนติบัณฑิตไทย
-นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (น.ม.)กฎหมายระหว่างประเทศ
อัยการประจำกองวิชาการ กฎหมายนิติปรัชญา