เผยแพร่เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2015
2015-11-09-04-06-16 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดงานสัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์กับโลกาภิวัตน์ วิทยากรบรรยายโดย ผศ. ร้อยตรี...
เผยแพร่เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2015
2015-11-09-03-38-12 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจัดสัมมนาทางภาษาไทย ในหัวข้อหัวข้อ พูดอย่างไรให้ได้งาน โดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี...
เผยแพร่เมื่อ 08 ตุลาคม 2015
2015-10-08-04-04-02คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2557 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ...
เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2015
-4มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 4...
เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2015
2015-08-17-09-30-23 มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญา (ซ้อมย่อย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา...
สายครงคณบดี

ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc