เผยแพร่เมื่อ 04 กรกฏาคม 2014
discourse-banchop-pantumeta3ขอเชิญเข้าร่วม ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 3 เรื่อง การสอนและการเรียนรู้ในบริบทสังคมไทยวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ...
เผยแพร่เมื่อ 02 กรกฏาคม 2014
2014-07-02-11-01-18ดาวน์โหลด คู่มือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ...
เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2014
-tqfกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 
เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2014
tongla5สาขาวิชาดนตรีสากลจันทรเกษม จัดให้มีงานต้นกล้าดนตรีจันทรเกษม ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสที่ 26–วันศุกร์ที่ 27มิถุนายน 2557 นี้...
เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฏาคม 2014
-2               มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกภาคในเวลาราชการ(รับตรง) ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่...
เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฏาคม 2014
-admissionคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษา จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admission) เมื่อวันที่ื 7 กรกฎาคม...
เผยแพร่เมื่อ 07 กรกฏาคม 2014
-sar14- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR14) ระดับคณะ เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ...
เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2014
-sar14- งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการการศึกษาภายใน (SAR14) ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556...
เผยแพร่เมื่อ 02 มิถุนายน 2014
-4-6 ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน มคอ.4 และ มคอ.6 เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำ มคอ.4 และ...
สายครงคณบดี
MisWebeDoc

ระบบประเมินออนไลน์ลิงก์เกี่ยวข้อง
กระทู้ล่าสุด

เมนูหลัก