เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2016
--on-line ลงทะเบียนแสดงความจำนงเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตด้วยระบบ On-line ได้ที่ URL...
เผยแพร่เมื่อ 02 พฤษภาคม 2016
2016-05-02-12-53-08 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน"...
เผยแพร่เมื่อ 02 พฤษภาคม 2016
2016-05-02-12-06-05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน ก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ...
เผยแพร่เมื่อ 02 พฤษภาคม 2016
2016-05-02-11-55-47 นายราเชนทร์ เหมือนชอบ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
เผยแพร่เมื่อ 02 พฤษภาคม 2016
-qa-day-4ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรีสากล ที่ส่งโครงการ "ต้นกล้าดนตรี จันทรเกษม" เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมวันประกันคุณภาพ QA DAY ครั้งที่ 4...
hotline-dean3สายตรงคณบดี
อ.ราเชนทร์  เหมือนชอบ

ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc