เผยแพร่เมื่อ 16 ธันวาคม 2015
2015-12-16-11-25-37 ประกาศ เรื่อง วันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ฯ กาหนดจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
เผยแพร่เมื่อ 11 ธันวาคม 2015
-9           เว็บไซต์ http://www.socsci.nu.ac.th/husoc/ "พลังมนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์...
เผยแพร่เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2015
2015-11-09-04-06-16 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดงานสัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์กับโลกาภิวัตน์ วิทยากรบรรยายโดย ผศ. ร้อยตรี...
เผยแพร่เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2015
2015-11-09-03-38-12 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจัดสัมมนาทางภาษาไทย ในหัวข้อหัวข้อ พูดอย่างไรให้ได้งาน โดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี...
เผยแพร่เมื่อ 08 ตุลาคม 2015
2015-10-08-04-04-02คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2557 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ...
hotline-dean3สายตรงคณบดี
อ.ราเชนทร์  เหมือนชอบ

ลิงก์เกี่ยวข้อง

MisWeb
eDoc